HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03
kvkk-metni

Kvkk Metni

Kvkk - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK KAPSAMINDA  İLGİLİ BELGELERE AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

 • Kişisel Verilen İşlenmesi ve Korunması Kanunu 
 • KVKK Kapsamında Kan Bağışı Yapan Kişi İçin Form
 • KVKK Kapsamında Beyaz Masa Formu
 • KVKK Kapsamında Web Sitesi Zitaretçi Aydınlatma Metni
 • KVKK Kapsamında Web Sitesi İletişim Bilgileri için Aydınlatma Metni
 • KVKK Kapsamında Şehit ve Gazi Yakınları İçin Aydınlatma Metni
 • KVKK Kapsamında Kamera Kayıtları İçin Aydınlatma Metni
 • KVKK Kapsamında Verilen Saklanması ve İmha Politikası
 • KVKK Kapsamnda Web Sitesi Çerez Politikası

   

  KARPUZLU BELEDİYESİ

   

   

   

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  KARPUZLU

  2022

   

  Hedef Kitle: KARPUZLU Belediyesi tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişiler

  Hazırlayan: KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

  Versiyon: 1.0

  Onaylayan: KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

  HAKKINDA

  KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verileri İşleme ve İmha Politikası (‘’Politika’’), 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesini takriben idari tedbirlerin alınması kapsamında, ikincil mevzuatlar ve içtihat dikkate alınarak hazırlanmış Kişisel Verilerin Korunması Yönetim kurulu tarafından …../01/2022 tarihinde oybirliği ile Belediye politikalarına eklenmiş olup Kişisel Verileri Koruma Uyum Süreci’nin parçası haline gelmiştir.

   

  Politika, KARPUZLU Belediyesi Kişisel Veri Komitesi tarafından incelenmiş ve Politika’ya son şekli verilerek KARPUZLU Belediyesi Kişisel Veri Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.

  Kişisel verilerin korunması belediyemiz için öncelikli politikalardan birisidir. Kişisel Verileri Koruma Uyum Süreci (‘’Süreç’’)’nin en önemli adımlarından olan Politika’mız; belediyemizden hizmet alan gerçek kişiler, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, iş ortaklarımız, tedarikçi yetkilileri, tedarikçi çalışanları, stajyer, müşteri, habere konu olan kişi, ziyaretçi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bizimle iletişime geçen gerçek kişilerin verilerini, haklarını kapsamaktadır.

   

  Politika, Türkçe dilinde hazırlanmış olup, diğer dillere çevrilmesi halinde oluşabilecek ihtilaflarda Türkçe metni esas alınacaktır.

  İşbu Politika KARPUZLU Belediyesi Kişisel Veri Komitesi tarafından hazırlanmış olup KARPUZLU Belediyesi Başkanlığı yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde kopyalanamaz ve dağıtıma sokulamaz.

   

  © KARPUZLU Belediyesi v.1 2022

  İÇINDEKİLER

  1.      GİRİŞ  3

  1.1.  Amaç  3

  1.2. Kapsam   3

  1.3.  Dayanak  3

  1.4. Tanımlar  3

  2.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI  5

  2.1.  Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 5

  2.2.  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 5

  2.3.  Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin  Geliştirilmesi 5

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ  5

  3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi 5

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 6

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi 7

  3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması 7

  3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması 7

  4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ  8

  5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER   9

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI  9

  7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 9

  7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 9

  7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması 9

  7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi 10

  7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi 10

  7.5.  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı  10

  8. YÜRÜTME   10

  9. YÜRÜRLÜK ve İLANI 11

  EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler  12

  EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar  14

  EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları 15

   

   

  KARPUZLU BELEDİYESİ

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

   

 • GİRİŞ
 • Yukarıda bahsi geçen KARPUZLU Belediyesi  (“BELEDİYE”) olarak yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Belediye organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir.  Belediye, bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

   

  1. Amaç
 • Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, KARPUZLU Belediyesi organizasyon ve süreçlerine  uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. KARPUZLU Belediyesi  kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Belediye organları, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.

  1.2. Kapsam

  Politika, KARPUZLU Belediyesi iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.

  1. . Dayanak
 • Politika, kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler; KARPUZLU Belediyesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 4857 Sayili Iş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6331 Iş Sağliği Ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayili Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlik Sigortasi Kanunu, 4447 Sayili Işsizlik Sigortasi Kanunu, 213 Sayili Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında  Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sağlığı Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.

  Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından  öngörülen düzenlemeler, Politika ile KARPUZLU Belediyesi’nin uygulamalarına dönüştürülmektedir.

  1.4 . Tanımlar

  Açık rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

  Başvuru Formu

  Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

  İlgili kullanıcı

  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

  Kanun

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Kayıt ortamı

  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

  Kişisel veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

  Kişisel verilerin işlenmesi

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi

  Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

  Kişisel veri sahibi

  Kişisel verileri Karpuzlu Belediyesi tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.

  Kişisel verilerin silinmesi

  Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

  Kişisel verilerin yok edilmesi

  Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

  Komite

  KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

  Kurul

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  Kurum

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Özel nitelikli kişisel veri

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile

  biyometrik ve genetik verileri.

  Periyodik imha

  Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

  Politika

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

  Veri İşleyen

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

  Veri Kayıt Sistemi

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

  Veri sahibi / İlgili kişi

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

  Veri sorumlusu

  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

  Veri Temsilcisi

  Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi.

  Yönetim Kurulu

  KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması Yönetim Kurulu

  Yönetmelik

  28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

   

 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI
  1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
 • KARPUZLU Belediyesi, kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. Belediye, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından  yayımlanmış  olan  rehberlere  uygun  olarak  gerekli  kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.

  1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
 • Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti,  güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler  özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler, elektronik yolla paylaşılacağında, KEP adresi kullanarak paylaşılır ve şifrelenerek korunur.

  1. Kişisel  Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi
 • KARPUZLU Belediyesi, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere  gerekli eğitimleri verir.

  Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini artırmak için, KARPUZLU Belediyesi gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu Belediye yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.

  Belediyemiz içerisinde her sene tüm personelimize zorunlu Kişisel Verilerin Korunması Farkındalık Eğitimi verilmektedir.

  3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

  3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi

  Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
 •      Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.

 • Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru ve Olmasını Sağlama
 •      İşlenen kişisel veriler,  güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta ve plan ve programlı çalışılmaktadır.

 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
 •      Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir .

 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 •      Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.

 • Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
 • Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.

  3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
 •      Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası: belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması
 • Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

   1.  Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
 •      Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.

   1. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
 •      Fiili  imkânsızlık nedeniyle, rızasını  açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

   1. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
 •      Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

   1. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
 •      Belediye hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

   1. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
 •      Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel veriler, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.

   1.  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
 •      Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

   1. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme
 •      Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, KARPUZLU Belediyesi meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.

  3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

  KARPUZLU Belediyesi özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri  alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.
 • 3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

  KARPUZLU Belediyesi, kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel  verilerinin  korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı  yürütülmektedir.

  İlgili kişilere, her faaliyet için özenle ve spesifik olarak hazırlanmış aydınlatma metinleri; aydınlatma metninin konusunu içeren işlem yapılmadan önce okuyabileceği üzere kendilerine sunulur.

  3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması

  KARPUZLU Belediyesi, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, belediyeye ait kendi şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. KARPUZLU Belediyesi aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde işlemleri gerçekleştirir.

  KARPUZLU Belediyesi kişisel verileri yalnızca; kendi bünyesinde kurmuş olduğu belediye şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, danışmanlarına, avukatlarına ve mali müşavirlerine veri aktarır.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması
 • Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • KARPUZLU Belediyesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
 • Belediye’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediye’nin meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
 • Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler  aktarılabilir.

  ii. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

  Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
 • Kişisel veriler, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.

  Özel nitelikli veriler mümkün olduğunca azaltılmakta ve sadece Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yasal yükümlülükler çerçevesinde paylaşılmaktadır. Özel nitelikli verileri sadece, o veriyi alan Belediye Personeli aktarabilmektedir.

  4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ

  KARPUZLU Belediyesi; Yazı İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali ve Destek Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir. Veri kategorilerine gore işlenme amaçları ile veri konusu kişi grupları detaylarına KARPUZLU Belediyesi’nin  https://verbis.kvkk.gov.tr/ adresindeki sicil kaydında bildirilmektedir.

  Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlen amaçlara göre işlenmektedir.

  Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel bilgi aktarımı söz konusu değildir.

  5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

  KARPUZLU Belediyesi, Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 

  İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, KARPUZLU Belediyesi bu durumu mümkün olan en kısa süre ve öğrenmeden itibaren en geç 72 saat içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.

  6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

  KARPUZLU Belediyesi, kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. Belediye, öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.

  7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

  7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • 7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

  Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle KARPUZLU Belediyesi’ne iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” (Ek-4) doldurularak, Belediyeye web sitesinde belirtilen şekilde başvurabilir.

  7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi

  KARPUZLU Belediyesi, kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde Belediye’ye iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.

  7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi

  KARPUZLU Belediyesi, başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
 • Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; KARPUZLU Belediyesi’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

  1. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler
 • 9. YÜRÜRLÜK ve İLANI

  Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek değişiklikler KARPUZLU Belediyesi’nin internet sitesinde (www.KARPUZLU.bel.tr) yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.

  EKLER

  Ek 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Verileri

  Ek 2- Kişisel Veri İşleme Amaçları

  Ek 3- Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  Ek 4- Veri Sahibi Başvuru Formu

  Ek 5- Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

  Ek 6- Web Sitesi Aydınlatma Metni

  Ek 7- İnternet Sitesi Çerez Politikası

   

   

   

   

  EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler

   

  Veri Kategorileri

  Kişisel Veri

  Kimlik

  Ad, Soyad

  Firma Bilgileri

  TC Kimlik No

  Vergi Kimlik No

  İmza

  Kaşe bilgileri

  Kurum Sicil No

  Cinsiyet

  Doğum Tarihi

  Doğum Yeri

  Emekli Sicil No

  Emekliler İçin Tahsis No

  SGK Sicil No

  İlk Soyadı

  Baba adı

  Ana adı

  Kan Grubu

  Cilt no

  Kayıtlı Olunan İl/İlçe/Mahalle/Köy

  Kimlik Fotokopisi

  Boşanma ilamı

  Medeni Hal

  Nüfus Cüzdanı Seri ve No

  Nüfusta Kayıtlı Olunan Yer

  İletişim

  Adres Bilgisi

  Telefon no

  Faks no

  E-posta adresi

  İkametgah adresi

  Özlük

  Bordro Bilgileri

  Özgeçmiş bilgileri

  Askerlik durumu

  Uygun görülen disiplin cezası

  Fiziksel Mekân Güvenliği

  CCTV kayıt bilgileri

  Finans

  Taşınır taşınmaz mal bilgisi

  Iban No

  Bildirim Türü

  Banka ve menkul değerlere ait bilgiler

  Kooperatif bilgisi

  Altın ve mücevherat bilgisi

  Banka bilgisi

  Kazanç bilgileri

  Kesinti bilgileri

  Mesleki Deneyim

  Diploma bilgisi

  Gidilen Kurs ve alınan sertifika bilgisi

  Meslek içi eğitim bilgileri

  Yabancı dil bilgisi

  Bilgisayar Kullanım bilgisi

  Meslek bilgisi

  Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

  Vesikalık fotoğraf

  Görüntü, ses ve video kaydı

  Fotoğraf

  Sağlık Bilgileri

  Engellilik durumu

  Rapor bilgisi

  İşe başlangıçta alınan sağlık raporu

  Hastalık tanısı

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbir Bilgileri

  Adli sicil kaydı

  Sendika bilgisi

  Sendika üyelik bilgisi

  Çalışma Verileri

  Görev departman müdürlük bilgisi

  Çalışma süresi

  Son işi

  İşe giriş tarihi

  İşten ayrılış tarihi

  Ünvanı

  Kadro derecesi

  Memurluğa atanma tarihi

  Sınıfı

  D/K Göstergesi

  Görev yeri

  İzne başlangıç tarihi

  Kurumu

  Boy beden ölçüleri

  Boy beden ölçüleri

  İşlem Güvenliği

  IP adresi, İnternet giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, Log kayıtları, Cihaz IMEI no, Cihaz MAC adresi, Çerez kayıtları,

  İşlem Sırasında Alınan Beyan Bilgileri

  Şikayet konusu

  Sicil

  Hukuki ihtilaf bilgisi

  Başvuru ve talep bilgisi

  Görüşme konusu

  Görüşme tarih ve saati

  Görüşme bilgisi içeriği

  Aile Bilgileri

  Medeni hali, Eşin adı ve soyadı, Eşin iş durumu, Personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aile durumu bilgileri: ad ve soyadı, Doğum Tarihi, cinsiyeti, baba ve anne adı,  vd.

  Sigorta

  Sigortalılık kodu

  Sigortalının hizmet bilgileri

  Tedarikçi İşlem Bilgileri

  Fiyat Ödeme Bilgisi

  Tedarik Konusu Mal/Hizmet Bilgileri

  Teklif Edilen Rakam Bilgisi

  Performans Değerlendirme Bilgileri

  Çalışan Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri

  Malzeme Kullanım Bilgisi

  Malzeme bilgisi

  EK 2- Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

  Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  Mal/Hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi

  Mal/Hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

  Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

  KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLME FAALİYETLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

  İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

  Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Talep / Şikayetlerin Takibi

  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

  Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

  İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

  Ücret Politikasının Yürütülmesi

  Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

  İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

  EK 3 –Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları

  KARPUZLU Belediyesi Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, müşterileri ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:

   

  Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

  Tanımı

  Veri Aktarım Amacı ve Kapsamı

  Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

  Belediye faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişiler

  Gerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı

  Belediyeye Ait KHK ile Kurulan Şirketler

  Belediye’nin personel ihtiyacını ve görevlendirme faaliyetlerinin karşılanabilmesi veya Belediye’nin verdiği hizmetlerin kapsamının artırılması için kurulmuş şirketlerdir.

  Belediye faaliyetlerinin yerine getirilmesi, personel ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli.

  İş Ortakları

  Belediye’nin hizmetlerinin tanıtımı ve yerine getirilmesi, kontrol edilmesi gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalar

  İş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı

  Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine gore Belediye’den   bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  İlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı

  Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

  İlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren  kurum veya  kuruluşları

  Yürüttükleri faaliyet alanlarına  giren konular ile ilgili sınırlı

  Belediye Meclisi Üyeleri

  KARPUZLU Belediye Meclisi Üyeleri

  Belediye Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı

  Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

  Sözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar

  Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı

  Avukat

  İlgili mevzuat uyarunca avukat yetkisine sahip avukatlar

  Belediye faaliyet ve işçi işlemlerinde hukuki sonuç doğurabilecek konularla sınırlı.

  Tedarikçi

  Belediye’ye veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflar

  Belediye’nin dış kaynaktan hizmet faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı

  Danışmanlar

  Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

  Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar

  Denetçiler

  İlgili mevzuat uyarunca denetim yetkisine sahip denetçiler

  Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları

   

  KARPUZLU Belediyesi, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. KARPUZLU Belediyesi, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  8. YÜRÜTME

  Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” (Ek-5) ile sağlanmaktadır.

  İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Müşteri Aydınlatma Metni(Ek-6),Tedarikçi Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Sözleşmesi” (Ek-7)  “Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” (Ek-8), “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni(Ek-9), “İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni” (Ek-10), “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.

  Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim Kurulu, bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden KARPUZLU Belediyesi Kişisel Verileri Koruma Komitesi sorumludur.

 

GİZLE
KARPUZLU