HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03
tarihce

Tarihçe

Tarihçe

ÝLÇEMÝZÝN TARÝHÇESÝ

 

ÝLÇE’NÝN ADININ KAYNAÐI

Bugün Ýlçe Merkezi olarak kullanýlan yerleþim yerinin adýnýn daha önce Demircidere olduðu bilinmektedir. Karpuzlu,  Cumhuriyetin ilk yýllarýndaki kayýtlarýnda Demircidere Köyü olarak geçmektedir. Köye, Demircidere adýnýn verilmesinin nedeni, köyün hemen yanýndaki dere kenarýnda olan birkaç demirci dükkanýndan kaynaklandýðý sanýlmaktadýr. O dönemlerde Abak, Ulukonak, Gölcük, Ömerler, Tekeler gibi köylerin nüfuslarýnýn Demircidere’den çok fazla olduðu kayýtlarda mevcuttur. Demircidere Köyü adý , 1971 yýlýnda, beldenin belediyelik olmasýyla Karpuzlu olarak deðiþtirilmiþtir. Karpuzlu adýnýn ovadan geldiði bilinmektedir. Þu an Karpuzlu Ovasý olarak anýlan yerin adý daha önceleri de ayný adla anýlýrmýþ. Ovaya bu adýn neden verildiðini bilmiyoruz.

TARÝHTE KARPUZLU 

 
       Gül Esin (Karpuzlu Bucaðý Ýlk Kadýn Muhtarý)

Anadolu ilk çaðlardan beri medeniyete beþiklik etmiþtir. Üzerinde kurulan birçok devletten biri de Karpuzlu Ýlçesini de sýnýrlarý içerisine alan Karia Devleti’ydi. Resmi tarihçiler, Karialýlar’ýn bölgemizde ilk görülmeye baþladýðý tarih olarak  Ý.Ö. 4000 yýllarýný gösterir . O dönemde nereden geldikleri bilinmeyen bu topluluk, bölgede bazý yerleþim yerlerini kurduktan sonra batýya, Ege Denizine doðru yürümeye devam etmiþlerdir. Yine Ege adalarý’nda ve Yunan Yarýmadasý’nda bazý yerleþim alanlarý kurmuþlardýr. Girit Adasý’nda Minos Uygarlýðý’nýn temellerini atmýþlardýr. Knossos Sarayý kalýntýlarýnda yapýlan kazýlarda Karia tapýnýmlarýna, savaþ ve günlük kullaným eþyalarýna rastlanmýþtýr. Batýya, çeþitli zamanlarda göçü sürdüren Karyalýlar’ýn bir bölümü Ý.Ö. 3000, 2800 yýllarýnda yeniden Ege’nin doðusuna dönmüþler, bölgemize yerleþerek kentler kurmuþlardýr. Bölgede üç söylencesel kiþiden sözedilir;  Lydos, Mynos, ve Kar. Bu üç kardeþ bölgede üç ayrý devlet kurmuþlar ve uzun zaman bölgeyi ellerinde bulundurmuþlardýr. Lydos, Lykia Uygarlýðý’ný, Mynos, Mysia Uygarlýðý’ný, Kar da Karia Uygarlýðýný kurmuþtur.

Mylasa, Alabanda, Stratoneika, Kaunos, Halikarnossos, Ýasos gibi onlarca kentin kurucusu olan Karialýlar’ýn yazýlý bir tarihi ve var olmasýna raðmen çözülmüþ bir yazýsý yoktur. Karialýlar, kendi dilleri olan Karca’yý konuþurlardý. Bununla birlikte Karca, bölgede, Roma Dönemi’ne dek konuþulmuþtur.. Bölgemizde ve Mýsýr kýyýlarýnda Karca yazýlmýþ tabletler bulunmasýna raðmen bu dil hala çözülememiþtir. Bölge düzensiz aralýklarla çeþitli devletlerin egemenliðinde kalmýþtýr. Romalýlar, Persler, Bizanslýlar uzun yýllar bu topraklarda egemenliklerini sürdürmüþlerdir. Karpuzlu’nun tarihini araþtýrýrken þunu unutmamak gerekir: Karpuzlu genç bir ilçe ve yeni bir yerleþim yeri. Alinda’dan sonra bölge yerleþim yeri olarak pek ilgi görmemiþ. O nedenle Karpuzlu ilçesi’nin Cumhuriyet Dönemi öncesini incelerken Çine ile ya da Alinda ile birlikte incelemek gerekmektedir.

2. Abdülhamit döneminde, yani 1877 yýllarýnda Felibe, Çýrpan ve Zara bölgelerinden Çine’ye göç eden kafileden Karpuzlu ve köylerine yerleþtirilen olmamýþtýr. Ama bazý köylerde Girit kökenli ailelerin olduðu (Ömerler ve Ulukonak gibi) bilinmektedir. Bu ailelerin ne zaman geldiði bilinmemektedir. Diðer yandan Yörük aþiretlerinin bölgede kalmasýný gerektiren Osmanlý Fermaný (nüfus sayýmý için) nedeniyle bölgede konuþlanan aþiretlerden bilineni, Hayta Yörük Aþireti’nin oymaklarýn kurduðu Hatýpkýþla Köyü bugün tamamen yerleþik düzene geçen aþiretlerdendir. Karatepe Aþireti’nin Býttý oymaðýnýn bir kolu da Güney Köyü’ne yerleþmiþtir. 

ÝLÇE’NÝN KISA OLARAK TANITILMASI 

Ýlçe Teþkilatýmýz 09.05.1990 tarih ve 3644 Sayýlý Kanunla kurulmuþtur. Karpuzlu Ýlçesi ilk defa olarak Dolamanlý mevkiinde kurulmuþ sonra, bu günkü alana yerleþmiþtir. Ýlk adý Demircidere olup, 19.06.1971 yýlýnda Belediye Teþkilatý kurulduktan sonra Karpuzlu olarak deðiþtirilmiþtir. Ýlçemizde M.Ö.1350 yýllarýnda inþa edilen “Alinda Antik Kenti” tarihi kalýntýlarý mevcuttur.

Alinda’nýn önceleri Etiler’in elinde olduðu ve daha sonra Büyük Ýskender tarafýndan M.Ö. 328 tarihinde Karya Kraliçesi Ada’ya verildiði anlaþýlmýþtýr. Alinda Antik Kenti karakteristik bir þehir olup, dükkanlar, toprakla dolu agorasý, tiyatrosu, su kemerleri, sarnýçlarý, kraliçe sarayý, lahitler ve kanalizasyon teþkilatý ile mükemmel bir plana sahip olduðu belirgin olarak görülmektedir.