HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 YILI FAALİYET RAPORU

2021 YILI

KARPUZLU BELEDİYESİ

FAALİYET RAPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]

BAŞKANIN SUNUMU:

 

 

23 Mahalleden oluşan Karpuzlu İlçesi; yaklaşık 11.000 nüfus ve 282 km2 alana sahiptir. 2021 yılı gerçekleşen gelir bütçesi 10.265.450,76.- TL, gider bütçesi 9.405.800,71.-TL'dir.

2021 yılı tahmini bütçesini 12.000.000,00 TL. olarak belirleyen Karpuzlu Belediyesi'nin amacı; vatandaşlarımıza İlçe sınırları içerisinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının eniyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyecilik anlayışıyla yaşamkalitesini yükseltmek olmuştur.

Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz.

Bütün mahallelerimize eşit hizmet yaklaşımıyla başlattığımız ve programlı bir şekilde sürdürdüğümüz hizmetler Karpuzlu'yu değiştirmekte ve geliştirmektedir.

Çalışma ekibimle birlikte gece gündüz, yoğun tempoda çağdaş, yaşanabilir bir Karpuzlu için yakışan hizmetleri ürettik, üretmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlçemizin imar yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak İlçemizi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. 'Önce insan' diye başlattığımız hizmet atağında, İlçemiz insanına her anlamda ulaşan hizmetler üretmeye devam edeceğiz.

Hizmetin en güzeline layık olduğuna inandığım vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kutsal görev kabul ettiğimi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Görev sürem içinde gece gündüz demeden çalışarak Halkıma en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğimi belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

 

 

 

 

Hilmi DÖNMEZ

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

I-GENEL BİLGİLER

[2]

A-Misyon ve Vizyon

 

*MİSYONUMUZ

Çağdaş kentleşmeye uygun proje ve hedefler ortaya koyarak, toplumun her kesimin memnuniyetini ön planda tutan, çağdaş bir yönetim kültürü oluşturmak ve bu kültüre toplumun her kesiminden bireylerin katılımını sağlayarak, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

*VİZYONUMUZ

M.Ö.400 Yıllarına dayanan eski medeniyetlerin beşiği ALİNDA antik kentimizin üzerinde kurulu olan Karpuzlu İlçemizde insanımızın yaşam kalitesini arttırma, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişimlere açık verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

 

*B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Görev ve Sorumlulukları;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

 

 

 

 

*C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı

Karpuzlu Belediyesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi No:102 adresinde2 katlı hizmet binasında hizmet vermektedir.

 

2-Örgütsel Yapı

Başkanlık Makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Memurluğu), Mali Hizmetler Müdürlüğü (Gelir Servisi, Emlak Servisi, İlan Servisi), Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerinden teşekkül etmektedir.

 

*3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Karpuzlu Belediyesi bilgi işlem merkezine sahiptir. Süperonline Fiber (Metroethernet) İnternet Bağlantısı olan Belediyede LAN tipi yerel bilgisayar ağı kullanılmakta ve 1(Bir)adet merkez servere bağlı on beş(15) adet bilgisayarla, e-BELEDİYE EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, encümen işlemleri sistemi, meclis işlemleri sistemi, evlenme işlemleri sistemi, TAKBİS sistemi, İmar ve numarataj sistemi, işyeri ruhsatları sistemi, Telefon Belediyeciliği ve vezneler, mevcut bilgisayar donanımı sayesinde takibi yapılmakta ve işlemler yerine getirilmektedir. Ayrıca iki adet fax cihazı bulunmaktadır.

Karpuzlu Belediyesinde bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla 15 adet Pc, 2 adet desk jet yazıcı, 7 adet lazer yazıcı, 4 adet tarayıcı ve teknolojik donanım alt yapısına sahiptir.

 

* 4- İnsan Kaynakları

 

UNVAN KİŞİ SAYISI

­­________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________

Memur 9

Kadrolu İşçi 5

SözleşmeliPersonel 3

_________________________________________________________________________

TOPLAM 17

 

* EĞİTİM DURUMU

___________________________________________________________________________

İLKÖĞRETİM LİSE YO FAKÜLTE TOPLAM

________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­

MEMUR 1 4 3 1 9

KADROLU İŞÇİ 4 1 0 0 5

SÖZLEŞMELİ 1 2 3

___________________________________________________________________________

TOPLAM 5 5 4 3 17

 

*YAŞ ORTALAMASI

___________________________________________________________________________

20-30 31-40 41-50 51-60 TOPLAM

_________________________________________________________________________

MEMUR 0 0 8 1 9

KADROLU İŞÇİ 0 0 1 4 5

SÖZLEŞMELİ 1 1 1 0 3

___________________________________________________________________________

TOPLAM 1 1 10 5 17

 

 

 

 

*KADRO NİTELİĞİ VE DURUMU

___________________________________________________________________________

AÇIKLAMA MEVCUT KADRO DOLU BOŞ ___________________________________________________________________________

ÜST YÖNETİM 9 0 9

___________________________________________________________________________

ŞEF 6 2 4

___________________________________________________________________________

İDARİ PERSONEL 17 4 13

___________________________________________________________________________

TEKNİK PERSONEL 9 1 8

___________________________________________________________________________

SAĞLIK PERSONELİ 2 0 2

___________________________________________________________________________

YARD.HİZ.PERSONELİ 3 0 3

___________________________________________________________________________

ZABITA PERSONELİ 16 2 14

__________________________________________________________________________

TOPLAM 62 9 53

 

*16adet erkek – 1 Bayan personel bulunmaktadır.

 

*5- Sunulan Hizmetler

 

1) Yazı İşleri Müdürlüğü

a) Belediyemize gelen her türlü evrakı kayıt altına alarak ilgili birimlere havalesini yapmak, birimlerden gelen tüm evrakları ilgili kişi ve kurumlara iletmek.

b) Belediyemize evlenme işlemi için başvuran çiftlerin nikâh işlemlerini hazırlamak ve yapmak.

c) Personel ile ilgili her türlü evrakları düzenleme ve muhafaza etmek.

d)Encümen ve Meclis Kararlarını imzaya hazırlama ve deftere kayıt yaptıktan sonra muhafaza etmek.

2) Mali Hizmetler Müdürlüğü

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

3) Fen İşleri Müdürlüğü

a) İlçemizin temizlik hizmetlerini sürekli olarak denetlemek ve uygulamak.

b) Belediye işçi personelinin çalışmalarını belirlemek ve denetlemek.

 

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

a) İlçemizin her türlü çevre düzeni çalışmalarını planlamak ve uygulamak.

b) İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzinlerini usulüne uygun olarak hazırlamak ve yerinde denetimlerini yapmak.

 

5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü

a) İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereken malzeme ve malların temini amacıyla teklif almak sureti ile evrakları tekemmül ettirir, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçların temini maksadı ile piyasa araştırması yapmak, teklif almak ve satın alma evraklarını tamamlayarak gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevlidir.

b) Hizmet binaları, sosyal tesisler ve araçların bakım onarımı ve akaryakıt temini yapmakla görevlidir.

 

 

6) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan bireylerin sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak, ilçemizde sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, kentlileşme sürecine hız kazandırmak, vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yükseltmek, eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına ve yaymasına yönelik hizmetler vermek, kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak, sergi, film, tiyatro, panel, fuar, panayır, gösteri, seminer, festival, konferans, sempozyum, yarışma, konser ve eğlence programları düzenlemek, ilçemizin kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmakla yükümlüdür.

 

7) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

a) Muhtarların bilgilerini tutmak,Muhtarlıkİşleri Müdürlüğüve diğer Müdürlükleri ilgilendirenkonularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

b) Muhtarlıkİşleri Müdürlüğü’nüntüm görevlipersoneliileilgiligereklidenetimleri yapmak veya yaptırmak,

c) Muhtarlıklarile ortak görev yapılmasıgereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimlerile gerekli yazışma veçalışmaları yapmak,

d) Faaliyetalanıileilgili muhtarların talepve şikâyetlerinideğerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve budoğrultuda kararlaralmak ve uygulanmasını sağlamak.

 

8) Zabıta Amirliği

 

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

 

*6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

Belediye Başkanlığımızın temel fonksiyonları, Belediye Başkanının emri altında birim Müdürlükleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir. Yasa gereği harcamalarda Belediye Başkanı Harcama Yetkilisi, Mali Hizmetler Müdürü ise Muhasebe yetkilisi kılınmıştır. Belediye Meclisimiz ayda bir defa, Belediye Encümenimiz haftada bir defa yapılan toplantılarında konuları görüşmekte Bütçe yatırım programına göre yapılması planlanan yatırım ve harcamalar Mali Hizmetler Müdürü ve 4734 sayılı yasa gereği oluşturulan ihale komisyonu marifeti ile yapılmaktadır.

İç Kontrol 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmüştür.5393 sayılı Belediyeler Kanununun 25.maddesine göre Belediye meclis üyeleri arasından seçilen 3 üye ile teşekkül ettirilen denetim komisyonu marifeti ile yapılmaktadır.

 

*D-Diğer Hususlar

Bu bölüme ilave edilecek başkaca husus yoktur.

 

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

5393 Sayılı Belediyeler kanunu ile kamu yönetiminde yeni bir bakış açısı ve yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni bakış açısı Belediyemizin kalkınma planları, Belediyecilik programı ve prensipleri çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonunu oluşturarak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanmasını, performansların önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda ölçülmesini ve bu sürecin izleme değerlendirilmesini yapmak üzere katılımcı yöntemlerle planlar hazırlanmasını içerir.

Bu anlayış içerisinde Belediye Başkanlığımızın en önemli amacı söz konusu reformun bütün kademelerde ve halkımız düzeyinde anlaşılmasını sağlamak, reformun gerektirmiş olduğu kriterlerinuygulanmasını hızlandırmak, bu konuda yönlendirici olmak, gerekli danışmanlık hizmeti vermek, amaç doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak olmuştur.

İkinci önemli amacımız plan-bütçe ilişkisini en iyi şekilde kurmaktır. Yeni mali yönetim sistemi anlayışı merkezi yönetim ve merkezi kontrol anlayışını terk etmekte bunu yerine stratejik planlama ve performans yönetimine dayalı, gelecek yönelimli, sonuç ve hedef odaklı, yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı yatay organizasyon yapısını ve yetki devrini öngörmektedir.

Üçüncü önemli amacımız bütçe gelirlerinin arttırılması ve sürdürülebilir bir istikrara kavuşturulması için gerekli motivasyonu sağlamak olmuştur. Bu konuda yeteri kadar başarılı olunmasa da bütçe disiplinin sağlanması ve gelire göre harcama yapılması konularında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Hedefimiz 10 yıllık süre içerisinde Belediyemiz bütçesinin gelir ve giderinin denkleştirilmesidir. Merkezi yönetim yardımlara muhtaç bir bütçe yönetimi anlayışını terk ederek, kendi kaynaklarımızı yaratıp, daha disiplinli bir harcama yönetimi ile denk bir bütçe oluşturmaktır.

Belediyemiz teknolojik gelişmelerden bütçe imkânları dâhilinde faydalanmakta olup, henüz bir kent bilgi sistemi oluşturulamamıştır. Kent bilgi sisteminin oluşturulması için yeterli teknolojik imkânlara sahip olmamıza rağmen teknik personel eksikliği nedeni ile bu sistem kurulamamıştır. Önümüzdeki süreç içerisinde bu personelin temini ile kent bilgi sisteminin kurulmasını sağlayacağız.

Yine Belediyemizce sosyal, sportif amaçlı yatırımlara, muhtaç ve yoksul durumda olan vatandaşlarımıza sosyal, ekonomik ve eğitim amaçlı yardımlar yapılmaya devam edilecektir.

Çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam edilerek, şehrimizin görselliği noktasında çağdaş kentlere benzeyen güzelliğini ön plana çıkartmak hedeflerimiz arasında olacaktır.

 

*B-Temel Politikalar ve Öncelikler

 

Belediyecilik ve yerinden yönetim konusu, günümüz Türkiye’sinde her geçen gün artan bir ivme ile ülkemiz gündeminde önemli yer tutmaktadır. Çağdaş yönetimlerde merkezi idarelerin birçok yetkilerini yerel yönetimlere bıraktıkları Avrupa’daki örnekleri ile görülmektedir. Bugün Avrupa’da merkezi idareler, savunma dışında birçok yetkilerini yerel yönetimlere terk ederek yerinden yönetim için gerçekten çok güzel sistem oluşturmuşlardır. Ülkemizde de son değişiklik ile birçok yetki Yerel yönetimlere bırakılmış ve Belediyelere önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir. Burada Belediyelerimize gerçekten çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü mahalli idareler olması sıfatı ile halkın her türlü probleminde ilk kapısını çaldığı birimler belediyelerdir. Çağdaş Belediyecilik yönetimi ve anlayışı ile halkımıza adil ve kaliteli hizmetler sunmak en öncelikli görevlerimizden olmalıdır. Merkezi idarenin belediyelere verdiği yetki, görev ve sorumlulukları yasalar dışına çıkmadan adaletli bir şekilde uygulamak, halka eziyet yerine hizmet prensibi ile hareket ederek, bu yetki ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekir.

Temel Politikamız ve önceliğimiz adaletli bir hizmet dağıtımı ve yönetim anlayışıdır. Önce insan prensibinden hareketle öncelikli ele alınacak konular, hizmetlerin öncelik sırası ve memnuniyet en önemli önceliklerimiz olmalıdır.

Sürdürülebilir Belediyecilik yönetimi için sağlık ve güçlü bir bütçe yapısının oluşturulması,

Bütçede istikrarın dolayısı ile sürdürebilirliğin sağlanması için bütçe disiplininin sağlanması,

Belediye yönetiminde katılımcılığı gerektiren konu ve diğer çalışmalarda verimliliğin sağlanması için diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği içerisinde olunması,

Teknolojik imkânlardan maksimum ölçüde faydalanılması,

Halka açık toplantılar düzenlenerek sorunların yerinde tespit edilmesi, görüş ve önerilerin sürekli ilk ağızlardan dinlenmesinin sağlanması,

Uzun ve kısa vadeli kalkınma ve yatırım planlarının sürekli güncellenerek, günün koşullarına uygun hale getirilmesi.

 

C-Diğer Hususlar

Bu bölüme ilave edilecek başkaca husus yoktur.

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A-Mali Bilgiler

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

 

EKONOMİK KOD BAZINDA HARCAMA TABLOSU (TL)

 

KOD

AÇIKLAMA

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK

BÜTÇE ÖDENEĞİ

AKTARMALAR

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

EKLENEN

DÜŞÜLEN

01

 

PERSONEL

 

2.106.285,00

264.500,00

 

--

2.370.785,00

1.721.047,14

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEV.PRİ

 

258.491,00

103.000,00

---

361.491,00

 

258.529,33

03

 

MAL VE HİZ.AL.GİD.

 

6.511.727,00

316.251,45

1.251,45

6.826.727,00

4.938.981,05

04

 

FAİZ GİDERLERİ

 

111.000,00

 

---

---

111.000,00

71.437,22

05

 

CARİ TRASFERLER

 

521.406,00

-

-

521.406,00

128.560,74

06

SERMAYE GİDERLERİ

2.623.983,00

1.241.041,00

180.000,00

--

4.045.024,00

2.196.797,67

07

SOSYAL TRANSFERLER

 

105.050,00

20.000,00

--

125.050,00

90.447,06

 

09

YEDEK ÖDENEKLER

 

1.145.000,00

 

---

882.500,00

262.500,00

 

---

 

 

 

TOPLAM

2.623.983,00

12.000.000,00

883.751,45

883.751,45

14.623.983,00

9.405.800,71

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL KOD BAZINDA HARCAMALAR TABLOSU (TL)

 

KURUMKODU

BİRİM ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK

BÜTÇE ÖDENEĞİ

AKTARMALAR

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

EKLENEN

DÜŞÜLEN

01

Özel Kalem Müd.

 

568.776,00

95.000,00

-

663.776,00

409.938,94

02

Fen İşleri Müd.

250.391,40

5.491.178,00

 

457.500,00

-

6.199.069,40

4.525.067,74

03

Mali Hizmetler Müd.

 

2.836.431,00

191.251,45

883.751,45

2.143.931,00

1.489.162,36

04

Yazı İşleri Müd.

 

124.504,00

 

25.000,00

-

149.504,00

125.882,60

05

Zabıta Komiserliği

 

493.653,00

100.000,00

-

593.653,00

543.626,07

06

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2.131.041,60

880.427,00

-

-

3.011.468,60

1.923.557,30

07

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

242.550,00

466.449,00

15.000,00

-

723.999,00

182.160,21

08

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

1.040.100,00

-

-

1.040.100,00

206.405,49

09

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

98.482,00

-

-

98.482,00

-

GENEL TOPLAM

2.623.983,00

12.000.000,0

883.751,45

883.751,45

14.623.983,00

9.405.800,71

 

 

FONKSİYONEL KOD BAZINDA HARCAMA TABLOSU (TL)

 

KOD

AÇIKLAMA

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK

BÜTÇE ÖDENEĞİ

AKTARMALAR

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

EKLENEN

DÜŞÜLEN

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

2.131.041,60

4.436.498,00

311.251,45

883.751,45

5.995.039,60

3.925.634,69

04

EKONOMİK İŞLER

 

70.471,00

-

-

70.471,00

18.406,51

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

 

493.653,00

100.000,00

-

593.653,00

543.626,07

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

4.736.535,00

262.500,00

-

4.999.035,00

3.890.728,39

06

İSKAN VE TOPLUM RAFAHI

492.941,40

1.194.621,00

210.000,00

-

1.897.562,40

816.499,56

08

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

806.737,00

-

-

806,737,00

184.357,74

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

26.209,00

 

 

-

26.209,00

4.500,00

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM

 

235.276,00

-

 

-

235.276,00

 

22.047,75

TOPLAM

2.623.983,00

12.000.000,00

883.751,45

883.751,45

14.623.983,00

9.405.800,71

 

Belediyemiz 2021 mali yılı içerisinde yukarıda ekonomik, kurumsal ve fonksiyonel kod bazında gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Karpuzlu Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 12.000.000,00-TL. olup, 2020 Yılından 2.623.983,00TL Ödenek Devreden Olup Yıl içinde 883.751,45-TL. aktarma yapılmış olup 2021 yılı Harcamaları toplamı 9.405.800,71,-TL olarak gerçekleşmiş, yıl sonu itibari ile 3.441.682,83.-TL. İmha edilerek,1.778.499,46.-TL Gelecek Yıla devretmiştir.

2021 Yılında harcamaların yıl sonu ödeneğine oranı, Personel giderleri r,59 Mal ve Hizmet alımları r,34 Faiz Giderleri d,36 Cari Transferler $,66 Sermaye Giderleri T,31,Sermaye Transferlerir,33 Sosyal Güvenlik Kur.q,52 olmak üzere d,37 olarak gerçekleşmiştir.

2021 Yılı Gelir Bütçemiz 12.000.000,00 TL. hedeflenmiş, 10.265.450,76 TL. olarak gerçekleşmiştir.

GİZLE
KARPUZLU