HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

2020 YILI FAALİYET RAPORU

2020 YILI FAALİYET RAPORU

 

2020 YILI

KARPUZLU BELEDİYESİ

FAALİYET RAPORU

 

[1]

BAŞKANIN SUNUMU:

 

 

23 Mahalleden oluşan Karpuzlu İlçesi; yaklaşık 11.000 nüfus ve 282 km2 alana sahiptir. 2020 yılı gerçekleşen gelir bütçesi 8.087.159,24.- TL, gider bütçesi 6.574.974,01.-TL'dir.

2020 yılı tahmini bütçesini 11.796.756,00 TL. olarak belirleyen Karpuzlu Belediyesi'nin amacı; vatandaşlarımıza İlçe sınırları içerisinde çağdaş kent hizmetlerinin tamamının en iyi şekilde verilmesini sağlamak, sosyal ve lider belediyecilik anlayışıyla yaşam kalitesini yükseltmek olmuştur.

Belediye imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak başarılı hizmetler üreten bir belediyeyiz.

Bütün mahallelerimize eşit hizmet yaklaşımıyla başlattığımız ve programlı bir şekilde sürdürdüğümüz hizmetler Karpuzlu' yu değiştirmekte ve geliştirmektedir.

Çalışma ekibimle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak, yoğun tempoda çağdaş, yaşanabilir bir Karpuzlu için yakışan hizmetleri ürettik, üretmeye ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

İlçemizin imar yapısının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayarak İlçemizi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. 'Önce insan' diye başlattığımız hizmet atağında, İlçemiz insanına her anlamda ulaşan hizmetler üretmeye devam edeceğiz.

Hizmetin en güzeline layık olduğuna inandığım vatandaşlarımıza hizmet etmeyi kutsal görev kabul ettiğimi bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Görev sürem içinde gece gündüz demeden çalışarak Halkıma en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğimi belirtiyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                                                                                                                                                           Hilmi DÖNMEZ

                                                                                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

İÇİNDEKİLER

 

I-GENEL BİLGİLER

                                                           [2]

A-Misyon ve Vizyon

 

*MİSYONUMUZ 

          Çağdaş kentleşmeye uygun proje ve hedefler ortaya koyarak, toplumun her kesimin memnuniyetini ön planda tutan, çağdaş bir yönetim kültürü oluşturmak ve bu kültüre toplumun her kesiminden bireylerin katılımını sağlayarak, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

*VİZYONUMUZ

            M.Ö.400 Yıllarına dayanan eski medeniyetlerin beşiği ALİNDA antik kentimizin üzerinde kurulu olan Karpuzlu İlçemizde insanımızın yaşam kalitesini arttırma, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişimlere açık verimli ve etkili bir yönetim anlayışı ile sunmak.

 

*B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

          Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

 (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

            Görev ve Sorumlulukları;

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

            a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;  kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

            b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

            Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

            Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

            Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

            Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

            Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 

 

 

 

 

 

*C-İdareye İlişkin Bilgiler

1-Fiziksel Yapı         

Karpuzlu Belediyesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi No:102 adresinde 2 katlı hizmet binasında hizmet vermektedir.

 

2-Örgütsel Yapı

Başkanlık Makamı, Yazı İşleri Müdürlüğü (Evlendirme Memurluğu), Mali Hizmetler Müdürlüğü (Gelir Servisi, Emlak Servisi, İlan Servisi), Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerinden teşekkül etmektedir.   

 

*3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

             Karpuzlu Belediyesi bilgi işlem merkezine sahiptir. Süperonline Fiber (Metroethernet) İnternet Bağlantısı olan Belediyede LAN tipi yerel bilgisayar ağı kullanılmakta ve 1(Bir) adet merkez servere bağlı on dört (14) adet bilgisayarla, e-BELEDİYE EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, encümen işlemleri sistemi, meclis işlemleri sistemi, evlenme işlemleri sistemi, TAKBİS sistemi, İmar ve numarataj sistemi, işyeri ruhsatları sistemi, Telefon Belediyeciliği ve vezneler, mevcut bilgisayar donanımı sayesinde takibi yapılmakta ve işlemler yerine getirilmektedir. Ayrıca iki adet fax cihazı bulunmaktadır.

             Karpuzlu Belediyesinde bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak amacıyla 15 adet Pc, 2 adet desk jet yazıcı, 7 adet lazer yazıcı, 4 adet tarayıcı ve teknolojik donanım alt yapısına sahiptir.

 

* 4- İnsan Kaynakları

 

            UNVAN                                            KİŞİ SAYISI

­­________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________

            Memur                                                           9

            Kadrolu İşçi                                                  5

            Sözleşmeli Personel                                       1

_________________________________________________________________________

            TOPLAM                                                      15

 

            * EĞİTİM DURUMU

___________________________________________________________________________

                        İLKÖĞRETİM            LİSE           YO                 FAKÜLTE               TOPLAM

________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­

MEMUR                    1                          3                 4                      1                                  9

KADROLU İŞÇİ      4                          1                  0                      0                                 5                     

SÖZLEŞMELİ                                                         1                                                         1

___________________________________________________________________________

TOPLAM                   5                          4                  5                      1                                 15

 

            *YAŞ ORTALAMASI

___________________________________________________________________________

                                    20-29              30-39               40-49              50-59               TOPLAM

_________________________________________________________________________

MEMUR                    0                      0                      8                      1                      9

KADROLU İŞÇİ       0                     0                      1                      4                      5

SÖZLEŞMELİ          0                      1                     0                      0                      1                     

___________________________________________________________________________

TOPLAM                   0                      1                      9                      5                      15

 

 

 

 

*KADRO NİTELİĞİ VE DURUMU

___________________________________________________________________________

AÇIKLAMA                       MEVCUT KADRO                  DOLU                       BOŞ ___________________________________________________________________________

ÜST YÖNETİM                                8                                 0                                 8 ___________________________________________________________________________

ŞEF                                                    6                                 2                                 4

___________________________________________________________________________

İDARİ PERSONEL                        18                                 5                                 13

___________________________________________________________________________

TEKNİK PERSONEL                      9                                 1                                 8

___________________________________________________________________________

SAĞLIK PERSONELİ                    2                                 0                                 2

___________________________________________________________________________

YARD.HİZ.PERSONELİ                3                                 0                                 3

___________________________________________________________________________

ZABITA PERSONELİ                     17                               2                                 15

__________________________________________________________________________

TOPLAM                                          62                                9                                 53

 

 *15 adet erkek personel bulunmaktadır.

 

*5- Sunulan Hizmetler

 

1) Yazı İşleri Müdürlüğü

            a) Belediyemize gelen her türlü evrakı kayıt altına alarak ilgili birimlere havalesini yapmak, birimlerden gelen tüm evrakları ilgili kişi ve kurumlara iletmek.

            b) Belediyemize evlenme işlemi için başvuran çiftlerin nikâh işlemlerini hazırlamak ve yapmak.

            c) Personel ile ilgili her türlü evrakları düzenleme ve muhafaza etmek.

            d)Encümen ve Meclis Kararlarını imzaya hazırlama ve deftere kayıt yaptıktan sonra muhafaza etmek.

2) Mali Hizmetler Müdürlüğü

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

            b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

3) Fen İşleri Müdürlüğü

             a) İlçemizin temizlik hizmetlerini sürekli olarak denetlemek ve uygulamak.

             b) Belediye işçi personelinin çalışmalarını belirlemek ve denetlemek.

 

4) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

a) İlçemizin her türlü çevre düzeni çalışmalarını planlamak ve uygulamak.

b) İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzinlerini usulüne uygun olarak hazırlamak ve yerinde denetimlerini yapmak.

 

5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü

a) İlgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereken malzeme ve malların temini amacıyla teklif almak sureti ile evrakları tekemmül ettirir, ihale edilmesinde fayda görülmeyen ve süreklilik arz etmeyen her tür ihtiyaçların temini maksadı ile piyasa araştırması yapmak, teklif almak ve satın alma evraklarını tamamlayarak gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmakla görevlidir.

b) Hizmet binaları, sosyal tesisler ve araçların bakım onarımı ve akaryakıt temini yapmakla görevlidir.

 

 

6) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

           

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde yaşayan bireylerin sosyal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve eğitim düzeyini yükseltmek amacıyla yapılacak her türlü çalışmaya destek vermek, bu konularda stratejiler geliştirmek, plan ve programları oluşturmak ve temel politikaların belirlenmesine katkıda bulunmak, ilçemizde sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar uygulayarak, hemşerilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesine ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, kentlileşme sürecine hız kazandırmak, vatandaşlık, çevre, barış, dostluk ve dayanışma bilincini geliştirici çalışmalar yapmak, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yükseltmek, eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişimi için bilgiye ulaşmasına, üretmesine, bilgiyi uygulamasına ve yaymasına yönelik hizmetler vermek, kentteki tarihi ve kültürel değerleri korumak, sergi, film, tiyatro, panel, fuar, panayır, gösteri, seminer, festival, konferans, sempozyum, yarışma, konser ve eğlence programları düzenlemek, ilçemizin kültürüne ve eğitim düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlamak amacıyla kitap, dergi, broşür, bülten hazırlamak, basmak ve dağıtmakla yükümlüdür.

 

7) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

a) Muhtarların bilgilerini tutmak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlükleri ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kayıtlarını tutmak,

b) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün tüm görevli personeli ile ilgili gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak,

c) Muhtarlıklar ile ortak görev yapılması gereken konularda koordinasyonunu sağlamak, bununla ilgili diğer birimler ile gerekli yazışma ve çalışmaları yapmak,

d) Faaliyet alanı ile ilgili muhtarların talep ve şikâyetlerini değerlendirerek cevaplandırılmasını sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak.

 

8) Zabıta Amirliği

 

Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.

 

*6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

 

Belediye Başkanlığımızın temel fonksiyonları, Belediye Başkanının emri altında birim Müdürlükleri ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir. Yasa gereği harcamalarda Belediye Başkanı Harcama Yetkilisi, Mali Hizmetler Müdürü ise Muhasebe yetkilisi kılınmıştır. Belediye Meclisimiz ayda bir defa, Belediye Encümenimiz haftada bir defa yapılan toplantılarında konuları görüşmekte Bütçe yatırım programına göre yapılması planlanan yatırım ve harcamalar Mali Hizmetler Müdürü ve 4734 sayılı yasa gereği oluşturulan ihale komisyonu marifeti ile yapılmaktadır.

            İç Kontrol 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmüştür. 5393 sayılı Belediyeler Kanununın 25. maddesine göre Belediye meclis üyeleri arasından seçilen 3 üye ile teşekkül ettirilen komisyon marifeti ile yapılmaktadır.

 

  *D-Diğer Hususlar

   Bu bölüme ilave edilecek başkaca husus yoktur.

 

 

II-AMAÇ VE HEDEFLER

 

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

 

            5393 Sayılı Belediyeler kanunu ile kamu yönetiminde yeni bir bakış açısı ve yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni bakış açısı Belediyemizin kalkınma planları, Belediyecilik programı ve prensipleri çerçevesinde geleceğe ilişkin vizyon ve misyonunu oluşturarak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanmasını, performansların önceden belirlenen göstergeler doğrultusunda ölçülmesini ve bu sürecin izleme değerlendirilmesini yapmak üzere katılımcı yöntemlerle planlar hazırlanmasını içerir.

          Bu anlayış içerisinde Belediye Başkanlığımızın en önemli amacı söz konusu reformun bütün kademelerde ve halkımız düzeyinde anlaşılmasını sağlamak, reformun gerektirmiş olduğu kriterlerin uygulanmasını hızlandırmak, bu konuda yönlendirici olmak, gerekli danışmanlık hizmeti vermek, amaç doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak olmuştur.

          İkinci önemli amacımız plan-bütçe ilişkisini en iyi şekilde kurmaktır. Yeni mali yönetim sistemi anlayışı merkezi yönetim ve merkezi kontrol anlayışını terk etmekte bunu yerine stratejik planlama ve performans yönetimine dayalı, gelecek yönelimli, sonuç ve hedef odaklı, yerel ve yerinden yönetim ağırlıklı yatay organizasyon yapısını ve yetki devrini öngörmektedir.

        Üçüncü önemli amacımız bütçe gelirlerinin arttırılması ve sürdürülebilir bir istikrara kavuşturulması için gerekli motivasyonu sağlamak olmuştur. Bu konuda yeteri kadar başarılı olunmasa da bütçe disiplinin sağlanması ve gelire göre harcama yapılması konularında önemli mesafeler kat edilmiştir.

        Hedefimiz 10 yıllık süre içerisinde Belediyemiz bütçesinin gelir ve giderinin denkleştirilmesidir. Merkezi yönetim yardımlara muhtaç bir bütçe yönetimi anlayışını terk ederek, kendi kaynaklarımızı yaratıp, daha disiplinli bir harcama yönetimi ile denk bir bütçe oluşturmaktır.

        Belediyemiz teknolojik gelişmelerden bütçe imkânları dâhilinde faydalanmakta olup, henüz bir kent bilgi sistemi oluşturulamamıştır. Kent bilgi sisteminin oluşturulması için yeterli teknolojik imkânlara sahip olmamıza rağmen teknik personel eksikliği nedeni ile bu sistem kurulamamıştır. Önümüzdeki zaman içersinde bu personelin temini ile kent bilgi sisteminin kurulmasını sağlayacağız.

Yine Belediyemizce sosyal, sportif amaçlı yatırımlara, muhtaç ve yoksul durumda olan vatandaşlarımıza sosyal, ekonomik ve eğitim amaçlı yardımlar yapılmaya devam edilecektir.

      Çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam edilerek, şehrimizin görselliği noktasında çağdaş kentlere benzeyen güzelliğini ön plana çıkartmak hedeflerimiz arasında olacaktır. 

 

*B-Temel Politikalar ve Öncelikler

 

            Belediyecilik ve yerinden yönetim konusu, günümüz Türkiye’sinde her geçen gün artan bir ivme ile ülkemiz gündeminde önemli yer tutmaktadır. Çağdaş yönetimlerde merkezi idarelerin birçok yetkilerini yerel yönetimlere bıraktıkları Avrupa’daki örnekleri ile görülmektedir. Bugün Avrupa’da merkezi idareler, savunma dışında birçok yetkilerini yerel yönetimlere terk ederek yerinden yönetim için gerçekten çok güzel sistem oluşturmuşlardır. Ülkemizde de son değişiklik ile birçok yetki Yerel yönetimlere bırakılmış ve Belediyelere önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir. Burada Belediyelerimize gerçekten çok önemli görevler düşmektedir. Çünkü mahalli idareler olması sıfatı ile halkın her türlü probleminde ilk kapısını çaldığı birimler Belediyelerdir. Çağdaş Belediyecilik yönetimi ve anlayışı ile halkımıza adil ve kaliteli hizmetler sunmak en öncelikli görevlerimizden olmalıdır. Merkezi idarenin belediyelere verdiği yetki, görev ve sorumlulukları yasalar dışına çıkmadan adaletli bir şekilde uygulamak, halka eziyet yerine hizmet prensibi ile hareket ederek, bu yetki ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerekir.

Temel Politikamız ve önceliğimiz adaletli bir hizmet dağıtımı ve yönetim anlayışıdır. Önce insan prensibinden hareketle öncelikli ele alınacak konular, hizmetlerin öncelik sırası ve memnuniyet en önemli önceliklerimiz olmalıdır.

Sürdürülebilir Belediyecilik yönetimi için sağlık ve güçlü bir bütçe yapısının oluşturulması,

Bütçede istikrarın dolayısı ile sürdürebilirliğin sağlanması için bütçe disiplininin sağlanması,

Belediye yönetiminde katılımcılığı gerektiren konu ve diğer çalışmalarda verimliliğin sağlanması için diğer kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile sürekli işbirliği içersinde olunması,

Teknolojik imkânlardan maksimum ölçüde faydalanılması,

Halka açık toplantılar düzenlenerek sorunların yerinde tespit edilmesi, görüş ve önerilerin sürekli ilk ağızlardan dinlenmesinin sağlanması,

Uzun ve kısa vadeli kalkınma ve yatırım planlarının sürekli güncellenerek, günün koşullarına uygun hale getirilmesi.

 

C-Diğer Hususlar

Bu bölüme ilave edilecek başkaca husus yoktur.

 

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A-Mali Bilgiler

 

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

 

EKONOMİK KOD BAZINDA HARCAMA TABLOSU (TL)

 

KOD

AÇIKLAMA

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK

BÜTÇE ÖDENEĞİ

AKTARMALAR

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

EKLENEN

DÜŞÜLEN

01

 

PERSONEL

 

2.059.977,00

100.000,00

 

--

2.159.977,00

1.582.850,10

02

 

SOSYAL GÜVENLİK KUR.DEV.PRİ

 

276.668,00

20.000,00

---

296.668,00

 

216.436,30

03

 

MAL VE HİZ.AL.GİD.

 

5.861.144,00

31.500,00

 

5.892.644,00

3.802.404,86

04

 

FAİZ GİDERLERİ

 

110.250,00

 

---

---

110.250,00

55.583,06

05

 

CARİ TRASFERLER

 

597.419,00

-

-

597.419,00

111.604,71

06

SERMAYE GİDERLERİ

1.422.500,00

1.712.085,00

380.000,00

--

3.514.585,00

728.664,00

07

SOSYAL TRANSFERLER

 

96.390,00

30.000,00

 

----

 

126.390,00

78.347,10

 

09

YEDEK ÖDENEKLER

 

1.082.823,00

 

---

561.500,00

521.323,00

 

---

 

 

 

TOPLAM

1.422.500,00

11.796.756,00

561.500,00

561.500,00

13.219.256,00

6.574.974,01

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL KOD BAZINDA HARCAMALAR TABLOSU (TL)

 

KURUMKODU

BİRİM ADI

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK

BÜTÇE ÖDENEĞİ

AKTARMALAR

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

EKLENEN

DÜŞÜLEN

01

Özel Kalem Müd.

 

659.267,00

65.000,00

-

724.267,00

327.846,73

02

Fen İşleri Müd.

102.500,00

4.696.882,00

 

385.000,00

-

5.184.382,00

4.074.111,62

03

Mali Hizmetler Müd.

 

2.735.386,00

56.500,00

561.500,00

2.230.386,00

1.087.526,15

04

Yazı İşleri Müd.

 

118.305,00

 

5.000,00

-

123.305,00

101.404,97

05

Zabıta Komiserliği

 

553.302,00

50.000,00

-

603.302,00

478.105,78

06

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

1.320.000,00

1.329.279,00

-

-

2.649.279,00

347.1

07

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

565.753,00

-

-

565.753,00

91.006,54

08

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

1.040.100,00

-

-

1.040.100,00

67.860,47

09

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

98.482,00

-

-

98.482,00

-

GENEL TOPLAM

1.422.500,00

11.796.756

561,500,00

561.500,00

13.219.256,00

6.574.974,01

 

 

FONKSİYONEL KOD BAZINDA HARCAMA TABLOSU (TL)

 

KOD

AÇIKLAMA

GEÇEN YILDAN DEVREDEN ÖDENEK

BÜTÇE ÖDENEĞİ

AKTARMALAR

YIL SONU ÖDENEĞİ

YIL SONU HARCAMA

EKLENEN

DÜŞÜLEN

01

GENEL KAMU HİZMETLERİ

1.320.000,00

4.866.861,00

126.500

,

561.500,00

5.751.861,00

1.847.596,83

04

EKONOMİK İŞLER

 

71.553,00

-

-

71.553,00

14.292,77

03

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

 

553.302,00

50.000,00

-

603.302,00

478.105,78

05

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

 

4.105.614,00

5.000,00

-

4.110.614,00

3.373.582,39

06

İSKAN VE TOPLUM RAFAHI

102.500,00

1.130.671,00

380.000,00

-

1.613.171,00

791.535,77

08

DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ

 

806.737,00

-

-

806,737,00

56.394,21

09

EĞİTİM HİZMETLERİ

 

26.742,00

 

 

-

26.742,00

2.000,00

10

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM

 

235.276,00

-

 

-

235.276,00

 

11.466,26

TOPLAM

1.422.500,00

11.796.756,00

561.500,00

561.500,00

13.219.256,00

6.574.974,01

                 

           

Belediyemiz 2020 mali yılı içerisinde yukarıda ekonomik, kurumsal ve fonksiyonel kod bazında gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir.

 

2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

            Karpuzlu Belediyesi 2020 Yılı Bütçesi 11.796.756,00-TL. olup, 2019 Yılından 1.422.500,00.-TL Ödenek Devreden Olup Yıl içinde 561.500,00-TL. aktarma yapılmış olup  2020    yılı Harcamaları toplamı 6.574.974,01.-TL. olarak gerçekleşmiş, yıl sonu itibari ile 4.020.298,99.-TL. İmha edilerek, 2.623.983,00.-TL Gelecek Yıla devretmiştir. 2020 Yılı Gelir Bütçemiz 11.796.756,00.-TL. hedeflenmiş, 8.087.159,24 TL. olarak gerçekleşmiştir. h,55 gerçekleşme, 1,45 sapma olmuştur. Gelir hedeflerinde meydana gelen sapma, piyasalarda meydana gelen durgunluk ve buna bağlı olarak gelir artışları yapılamamış ve tahsilâtlarda yaşanan sıkıntılardan kaynaklanmıştır.

2020 Yılı Gider Bütçemiz 11.796.756,00.-TL. hedeflenmiş, 6.574.974,01.-TL olarak gerçekleşmiştir. U,73 gerçekleşme, D,27 sapma olmuştur, Gider hedeflerinde meydana gelen sapma, gelir hedeflerinde beklenen artışın sağlanamamasından kaynaklanmıştır.

 

Belediye Borçlarının Durumu:

İller Bankası Yatırım Kredisi Borcu                  445.168,99.-TL

Firma ve Özel Kişilere Olan Borçlar              4.364.529,02 .-TL

S.S.K,Vergi Dairesi, Emekli sandığı              2.538.380,96.-TL                                  

Diğer Bankalara Olan Borçlar                           211.765,91.-TL

                                                    Toplam        7.559.844,88.-TL

2020 yılı içerisinde Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcama veya ilama bağlanmış herhangi bir borç yoktur. 2020 Yılına ait iç denetim raporu sonuçlarına göre herhangi usulsüzlük veya yasal olmayan bir işleme rastlanmamıştır.

 

4-Diğer Hususlar

Bu bölüme ilave edilecek başkaca husus yoktur.

 

B-Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

 

A- Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı içerisinde 2490 adet evrak ve dilekçe gelerek genel evrak kayıt defterine işlenmiştir. Bunlara karşılık gelen evrak ve dilekçelere cevabı olarak Başkanlığımızca yapılması gereken 2226 adet giden yazı hazırlanarak genel evrak kayıt defterine kaydı yapılmış ve posta, zimmet, kep, fax ve e-posta yolu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 2020 yılı içerisinde 171 numaraya kadar Encümen kararı alınmış olup, uygulama işlemleri için alınan Encümen kararları ilgili birim ve kurumlara gönderilmiştir. Meclis Başkanlığınca 2019 yılı içerisinde 41 numaraya kadar Meclis kararı alınmış ve alınan kararlar uygulanmak üzere ilgili birim ve kurumlara gönderilmiştir. Başkanlığımız santrali üzerinden vatandaşlarımızdan gelen telefonlardan Yazı İşleri Müdürlüğümüzce cevaplanması gereken telefonlar 0 olmak üzere cevaplanmış, bunun yanında sosyal medya ve web sayfamız aracılığı ile gelen başvuru ve sorular en kısa sürede cevaplanmıştır. Vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler, dilekçenin konusuna göre en geç beş gün içerisinde cevaplanmıştır. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen yazılar zamanında cevaplanarak ilgili yerlere gönderilmiştir. 2020 yılında gelen ve giden yazılarla ilgili olarak Başkanlığımıza tekit yazısı yazılmamıştır. CİMER üzerinden gelen başvurular konusu ve ilgilisine göre birimlerimize havaleleri yapılarak bunların cevaplarının süresi içinde sisteme girilmesi sağlanmıştır. Evlendirme Memurluğumuza 2020 yılında 26 adet evlenme işlemi için başvuru yapılmış olup, bu başvuruların tamamının nikâh işlemleri gerçekleştirilmiş ve evlenme işlemlerine ait mernis evrakları İlçe Nüfus Müdürlüğü’ ne üst yazı ile gönderilmiştir.

 

Yazı İşleri Müdürlüğümüze 2020 yılı Bütçesinden 123.305,00.-TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 2020 yılında 80.561,37.-TL personel gideri olarak, 12.787,56.-TL. Sosyal Güvenlik Kurumuna, 4.900,00-TL. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımları ile 3.156,04.-TL. Hizmet alımı olarak TOPLAM: 101.404,97.-TL. Müdürlüğümüz tarafından harcanmıştır.

 

B-Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce 2020 yılı bütçesi fonksiyonel, kurumsal ve ekonomik kodlar bazında usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bütçeye konulan yatırımlar usulüne uygun olarak imkânlarımız dâhilinde gerçekleştirilmiştir. 5018 Sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Bakanlar Kurulunca yayınlanan resmi istatistik programı gereğince Belediyemize ait Mali verilerin 3 er aylık dönemler itibari ile say2000i sistemine veri girişleri site üzerinden yapılarak,Mali Veriler ve tüm işlemler aylık olarak Sayıştay Sistemine aktarılmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğüne 2020 mali Yılı Bütçesi ile 2.230.386,00.-TL. tahsis edilen ödenekten yılı içinde 174.530,14.-TL personel gideri olarak, 26.067,29.-TL. Sosyal Güvenlik Kurumuna,641.035,23 .-TL. Tüketim Mal ve Malzeme Alımları olarak 54.666,94, .-TL. faiz giderleri olarak ve 101.495,45.-TL. cari transferler olarak, 11.384,00.-TL. Sermaye gider, 78.347,10.-TL Sermaye transferleri olmak üzere Toplam: 1.087.526,15.-TL harcanmıştır. Karpuzlu Belediyesi 2020 Yılı  Mali Yılı bütçesi 11.796.756,00-TL. Olup 1.422.500.-TL 2019 yılından devir  ile birlikte 13.219,256.-TL olup, Bütçede yapılan harcamalara göre: 2020 Yılı Harcamaları: 6.574.974,01.-TL. olarak yapılmıştır. 2020 Mali Yılı bütçesinden imha edilen miktar 4.020.298,99.-TL, olup 2021 Yılına2.623.983,00 ödenek devir etmiştir.

2020 mali yılı içerisinde 8.204.144,53.-TL gelir tahakkuk ettirilmiş ve 760.554,51.-TL. 2019 yılından devredenle beraber 8.964.699,04.-TL. toplam tahakkuk ettirilmiş olup, 2020 mali yılında 8.087.159,24.-TL. bütçe geliri yapılmıştır. Yılı içerisinde 4.757,00,.-TL. tahsilattan ret ve iade olmuş olup, 2020 yılı net tahsilatı 8.082.402,24.-TL,. 2021 yılına 877.539,80-TL. tahakkuk devredilmiştir. 2020 mali yılı içerisinde 8.516.103,90.-TL. bütçe emaneti alınmış olup, 4.151.574,88.-TL.’ si alacaklılara ödenmiş olup, 2021 yılına 4.364.529,02.-TL. bütçe emaneti devredilmiştir. 2020 yılı içinde 1.004.283,45.-TL.’ emanete alınarak, 459.894,07-TL.’ si ilgili yerlere ödenmiştir. 544.389,38.-TL. 2021 yılına devredilmiştir. 2020 Yılı İçerisinde 167.146,69.-TL. Depozito ve teminat alınmış olup, 28.696,06.-TL.’ si iade edilmiş olup, 138.450,63.-TL.’ si 2021 yılına devredilmiştir. 2020Mali Yılından1.282.857,94.-TL. Vadesi geçmiş borçlar olarak 2021 Mali Yılına devredilmiş, Ödenecek Vergi ve Fonlar olarak 321.915,44.-TL alınmış olup 192.221,62.-TL ilgili yerlere ödenerek 2021 yılına 129.693,82.-TLdevredilmiş, Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 385.250,96.-TL emanete alınmış olup 219.590,73.-TL ödenerek 2021 yılına 165.660,23.-TL devir edilmiş, Fonlar veya Diğer kamu idareleri adına 243.203,86.-TL alınmış olup 25.102,57.-TL ödenerek 2021 yılına 218.101,09 devretmiştir. Bankalara 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihlerinde 7.659.366,86.-TL. yatırılmış ve bundan 6.849.173,70.-TL.’ si çekilmiş olup, 2021 yılına 810.193,16.-TL. devredilmiştir. 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihlerinde 1.545.018,89.-TL. kasaya girmiş olup, bundan 1.545.018,89.-TL.’si çıkmış. 2020 yılı içerisinde 6.848.922,26 .-TL. değerinde çek verilmiş olup, bunlardan 6.848.922,26.-TL.’ si çekilmiş olup, 2021 yılına devreden bulunmamaktadır.

 

 

C- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzce 2020 yılı içerisinde 42 adet gelen evrak Birim evrak kayıt defterine işlenmiştir. Gelen yazılar ve dilekçelere cevabı olarak ve Müdürlüğümüzce yapılması gereken yazışmalar 12 adet giden yazı birim kayıt defterine kaydı yapılmış, posta veya zimmet ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne 2020 yılı Bütçesinden 1.040.100,00-TL. Ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 2020 yılında 13.560,80.-TL. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme Alımlarına, 32.367,40.-TL. Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımına, 2.677,00.-TL. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarımına, 9.146,01.-TL. Temsil ve Tanıtma Giderlerine ve 10.109,26.-TL Hane Halkına Yapılan Transferler olmak üzere TOPLAM: 214.461,86.-TL. Müdürlüğümüz tarafından harcanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Ç-Fen İşleri Müdürlüğü

 

Fen İşleri Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde verilen hizmetler, vatandaşlarımızın en iyi şekilde yararlanabileceği planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Belediye işçilerimizin ve araçlarımızın çalışmaları sürekli denetlenmiş ve en iyi verimi elde etmek için çalışılmıştır.

1-Tüm mahallelerimizde bulunan Mezarlıkların bakım ve temizlikleri yapıldı.

2-Tüm mahallelerimizin umumi tuvaletlerinin bakım onarımı ve temizliği yapıldı.

3-İlçemiz genelinde yeni oyun parkları kurulmuş olup, mevcut oyun parklarının tamiratları ve temizliği yapıldı.

4-Tüm mahallelerimize sivrisinek ve haşerelerle mücadele edilmiş olup, düzenli olarak Larvasit ve ULV ilaçlamaları yapıldı.

5-İlçemiz genelinde gerekli yerlere çeşitli ebat ve sayıda koruge boru döşeme işlemleri gerçekleştirildi.

6-İlçemiz genelinde bozulan yolların bakım onarım ve tamiratları yapıldı.

7-İlçemiz genelinde meraların bakım onarımları ve tel çevirme işlemleri düzenli olarak yapıldı.

8- Kapalı ve açık çöp konteynırları alınmış olup, ilçemiz genelinde gerekli görülen yerlere dağıtılmıştır.

9-İlçemiz genelinde toplanan  çöpler düzenli olarak Aydın Büyükşehir Belediyesine  katı atık depolama tesisine gönderildi.

10-İlçemiz genelinde Belediyemize ait park ve sosyal tesislerin bakım ve onarımları düzenli olarak yapıldı.

11-İlçemiz tüm Mahallelerinde ulaşımı sağlayan yol kenarları ve şarampollerde ot biçme ve temizlik çalışmalarımız düzenli olarak yapıldı.

12-İlçemiz genelinde gerekli görülen yerlere istinat duvarları yapıldı.

13-İlçemiz genelinde sokak aralarında gerekli görülen yerlerde yol genişletme çalışmaları yapıldı.

14-İlçemiz genelinde gerekli görülen yerlerde, dere geçiş noktalarında köprüler yapıldı.

15-İlçemizde yapılan cemiyetler, okul etkinlikleri, vb. yerlerde çadır, masa, sandalye, ses sistemi v.b desteğinde bulunuldu.

16-İŞKUR işlemleri için vatandaşlarımıza yardımcı olundu.

17-Salgın hasatlık nedeniyle maske üretimi ve dağıtımı yapıldı.

 18-Salgın hastalık nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, İlçe geneli esnaf dükkânlarında, toplu taşıma araçlarında düzenli olarak dezenfektan çalışması yapıldı.

19-Salgın hastalık nedeniyle sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere YİKOP’dan kedi-köpek maması temin edilmiş olup ilçemiz genelinde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmıştır.

20-50 adet tekli bank ve 20 adet piknik masası yaptırılmış olup, ilçe genelinde gerekli görülen yerlere konulmuştur.

21-İlçemiz genelinde gerekli görülen yerlere duraklar yapılıp konuldu.

22-Şenköy mahallemizde köy konağını bahçesinin üstü trapez saç ile kapatıldı ve meydana umumi tuvalet yapıldı.

23-2020 yılı içerisinde İller Bankası ve Bakanlıklardan yardım talep dosyaları(Hibe) hazırlanmıştır.

24- Fen işleri Müdürlüğümüzce gelen giden yazılar kayıt altına alınarak cevaplanması gereken yazı ve dilekçeler cevaplanmıştır.

25-Müdürlüğümüzce Belediyemizi temsilen toplantılara katılım sağlandı.

2020 Mali Yılı Bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünce 5.184.382,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Bu ödenekten 681.961,62 TL personel gideri olarak,  88.703,57  TL  Sosyal Güvenlik Kurumuna,  2.930.124,83  TL Mal ve Hizmet Alımları ve Gayrimenkul alımı ve bakımı, 373.321,60 TL sermaye gideri olmak üzere TOPLAM: 4.074.111,62  TL harcanmıştır.

 

 

D- İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde verilen hizmetlere ait bilgiler aşağıda listelenmiş olup, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışılmıştır.

 1. İlçemiz mahallelerine  4 Adet İmar Durumu verildi.
 2. İlçemiz merkezinde 7 Adet Yapı Ruhsatı verildi.
 3. İlçemiz merkezinde 6 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi verildi.
 4. İlçemiz Abak Mahallesi 2 Adet ve Gölcük Mahallemizde 1 Adet olmak üzere toplam 3 Adet Kırsal Yapı Belgesi düzenlenmiştir.
 5. İlçemizde yapılan binalardaki Asansörlerin tescilleri yapıldı.
 6. İlçemiz Mahallelerine ait İfraz-Tevhid-Yola Terk dosyaları uygulamaları İmar Kanunun ilgili Maddelerince yapıldı.
 7. İlçemizde yapılan inşaatlara ait Yapı Denetim hak ediş ödeme işlemleri yapıldı.
 8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze gelen giden yazılar kayıt altına alınarak cevaplanması gereken yazılar cevaplanmıştır.
 9. Belediyemizi temsilen düzenlenen toplantılara katılım yapılmıştır.
 10. İlçemiz Mahallelerinde Kaçak ve Ruhsatsız yapılara İmar Kanunun ilgili maddelerince işlem yapılmıştır.
 11. İlçemizde Vatandaşların talepleri üzerine Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Projeleri onaylandı.

 

2020 Mali Yılı Bütçesinden İmar ve Şehircilik 565.753,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekten 45.827,91   Personel gideri olarak,  5.222,12  TL    Sosyal Güvenlik Kurumuna,  6.668,65  TL  Tüketim malı ve malzeme alımları,  33.287,86  TL Hizmet alımları olmak üzere TOPLAM:  91.006,54   TL harcanmıştır.

E- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne 2020 Yılı içinde 2.649.279.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bu ödenekten 3.153,35.-TL.’si personel giderleri olup,343.958,40TLGayrimenkul Sermaye Üretim Gideri olmak üzere TOPLAM: 347.111,75..-TL.’si harcanmıştır.

 

F- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzce, mahalle muhtarlıklarının iş ve işlemlerinin düzenli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 Mahalle muhtarlıklarımızın talep ve şikâyetlerinin ivedilikle gerekli mercilere iletilmesi sağlanmaktadır.

2020 yılında 25 adet gelen olmak üzere toplam 25 evrak kayıt altına alınmıştır.

Belediyemize bağlı 23 mahallenin muhtarlığını ilgilendiren konularda muhtarlarımıza yardımcı olunmaktadır.

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne 2020 Yılı için 98.482,00 TL ödenek tahsis edilmiş, tahsis edilen 98.482,00 TL ödenekten herhangi bir harcama yapılmamış olup ödeneğin tamamı iptal edilmiştir.

 

G-Zabıta Amirliği

 

Belediyemiz Zabıta Amirliğince İlçemiz vatandaşlarının huzur ve refahı için gerekli çalışmaları sürekli olarak gerçekleştirmekte olup, Cuma günleri İlçemiz Tekeler mahallesinde kurulan pazarın ve Cumartesi günleri İlçemiz merkezinde kurulan pazarın düzen ve tertibini de sağlamaktadır.

 

Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirmektedir.

 

Vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikâyetlerde Zabıta Amirliğimizce şikayetler değerlendirmeye alınarak araştırması yapılmakta ve en kısa zamanda ve kanunlar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

Belediyemiz bünyesine dahil edilen mera arazilerinin denetim ve takibi gece gündüz ayrımı yapılmadan düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir.

 

Zabıta Amirliğince 2020 yılı içerisinde 20 adet sıhhi müessese, 1 adet gayri sıhhi müessese,  toplam 21 adet İş Yeri Açma ve Çalışma ruhsatı verilmiştir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilecek işyeri ruhsatlarının İlçe Emniyet Amirliğine ve İlçe Jandarma Komutanlığına kontrol yazıları yazılmaktadır.

 

Ekiplerimiz İlçemiz esnaflarımızın kontrollerini de düzenli olarak yapmıştır. 2020 yılında yapılan denetimler neticesinde Kabahatler Kanununa göre toplam 5784,00 TL tutarında 3 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir. 

 

Belediyemiz Zabıta Amirliğine 2020 Yılı içinde 603.302,00 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bu ödenekten 407.801,96.-TL.’si personel giderleri, 63.597,68.-TL Sosyal Güvenlik Kurumu’na, 6.706,14.-TL.’si Tüketim Mal ve Malzeme Alımları olmak üzere TOPLAM: 478.105,78.-TL.’si harcanmış; 125.196,22.-TL.’si iptal edilmiştir.

 

Belediyemize bağlı 23 mahallesinde Zabıtayı ilgilendiren konularda vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır.

 

H- Özel Kalem

            Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne 2020 Yılı içinde 724.267,00.-TL. ödenek tahsis edilmiş olup, tahsis edilen bu ödenekten 189.013,75.-TL.’si personel giderleri olup, 20.058,08-TL.’ si Sosyal Güvenlik Primi ödemeleri, 118.774,90.-TL Tüketim Mal ve Malzeme Alımları olarak TOPLAM:327.846,73.-TL.’si harcanmıştır.

 

I-Diğer Hususlar

2020 Yılı Performans ve Hedefleri genel itibari ile beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup, bütçe imkânlarının yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerle altyapı çalışmalarında istenilen hedefe tam ulaşılamamıştır.

 

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A-Üstünlükler

      *Belediye Teşkilatı köklü ve oturmuş bir teşkilat olmasından kaynaklanan reform ve yeniliklere uyma kabiliyeti,

      *Fiziksel Çalışma şartları,(bina, yerleşim)

      *Teknolojik kaynaklara erişme imkanı

B-Zayıflıklar

      *Belediye faaliyet alanı ve idare şekli ile ilgili çok sayıda mevzuat olması ve bu mevzuatların sık sık değişikliğe uğraması,

      *Ekonomik imkânların yetersizliği

      *Yeterli personel olmayışı

 

C-Değerlendirme

 

Belediyemizin gerek üstünlüklerde, gerek zayıflıklarda hâkim olan unsurlar Belediyemiz dışında kaynaklanan şartlardan kaynaklanmaktadır. Üstünlükler çok fazla bir avantaj sağlamadığı gibi, zayıflıklar faaliyetlerimiz konusunda engel teşkil etmektedir. Yetersiz bütçe imkânlarından kaynaklanan sebeple eksik olan personel istihdamı zayıflıkların giderilmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir.

Burada Merkezi idarenin mahalli idare kaynaklarını dağıtımında izlediği yöntem oldukça önemlidir. Nüfusu çok olan yerleşim birimlerine çok, az olanlarına az prensibi, kendi öz kaynakları ile ekonomik istikrarı sağlayamayan Belediyeler için negatif bir etki yaratmaktadır. Oysaki Nüfus kriterleri yanında, gelişmişlik ve benzeri kriterler uygulanarak bu paylar dağıtılmış olsa gelişmişlik süreçleri hızlanacak, üstünlükleri artacaktır.

 

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

 

Belediyelerin Merkezi idareden aldıkları paylar konusunda yeniden düzenlemeye ihtiyaç vardır. Ancak Belediyemizce mevcut durum değerlendirmesi yapılarak bütçe hedeflerinden çok fazla ödün verilmeden kıt kaynakları en verimli şekilde kullanma yöntemleri belirlenmelidir.

GİZLE
KARPUZLU