HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03
evlendirme-hizmetleri

Evlendirme Hizmetleri

Evlendirme Hizmetleri

En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?
Erkek veya kadýn onyedi yaþýný doldurmadýkça evlenemez. Onsekiz yaþýný doldurmamýþ, onyedi yaþýný doldurmuþ küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler. Ancak, hakim olaðanüstü durumlarda onaltý yaþýný doldurmuþ olan erkek veya kadýnýn evlenmesine izin verebilir. Eðer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

Kimler Hangi Durumda Evlenemez ?
Ayýrt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kýsýtlýlar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir) Hýsýmlýk baðý olanlar evlenemez. Önceki evliliðin sona erdiðini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliðin feshine dair mahkeme kararý almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermiþse, kadýn, evliliðin sona ermesinden baþlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doðurduðunda bu süre biter. Kadýnýn önceki evliliðinden gebe olmadýðýnýn anlaþýlmasý veya evliliði sona eren eþlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldýrýr) Akýl hastalarý, evlenmelerinde týbbi sakýnca bulunmadýðý resmi saðlýk kurulu raporuyla anlaþýlmadýkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalýðýnýn bulunmadýðýný, resmi saðlýk raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

Evlenmek Ýçin Nereye , Nasýl ve Hangi Belgelerle Baþvurulur ?
Birbiriyle evlenecek erkek ve kadýn, içlerinden birinin oturduðu yer evlendirme memurluðuna birlikte yazýlý veya sözlü olarak baþvururlar. Baþvuru, kadýn ve erkek veya onlarýn vekillerince örneðine uygun olarak düzenlenmiþ ve imza edilmiþ olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapýlýr. Baþvuru sýrasýnda her iki tarafýn birlikte olmasý halinde imzalarýn onaylanmasý, baþvuruyu kabul eden memur tarafýndan yapýlýr. Sözlü baþvuru durumunda, sözlü baþvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanýr; evlendirme memurlarý tarafýndan imzalar onaylanýr. Baþvuru sýrasýnda taraflardan birinin bulunmamasý ve evlenme beyannamesini imza etmiþ olmasý halinde bu beyannamedeki imzanýn köy veya mahalle muhtarlarý, noterler, evlenecekler iþçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmýþ olmasý þarttýr. Evlenecek kiþi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme iþlemlerini yürütebilir.


Evlenebilmek Ýçin Saðlanmasý Gerekli Belgeler Nelerdir ?
Fotoðraflý Nüfus Cüzdaný ve Örneði Fotoðraflý nüfus cüzdaný gösterilmesi þarttýr. Nüfus Müdürlüðünden alýnan nüfus kaydý örneði, evlendirme memurluðuna verilir. Evlenme Beyannamesi Evrak belediye evlendirme biriminden alýnýr. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapýlmamasý gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararý varsa bunlar beyannameye eklenir. Altý Adet Vesikalýk Fotoðraf Verilecek 6 adet fotoðrafýn inkýlap kanunlarýna uygun kýyafet içerisinde baþ açýk, cepheden ve baþýn yüz ile alýn kýsýmlarýný tamamen gösterir þekilde çektirilmiþ olmasý gerekir. Kadýnlarýn, yüz ve alýn kýsýmlarý açýk olmak kaydýyla baþörtü ile çekilmiþ fotoðraflarý kabul edilebilir. Evlenmeye Engel Hastalýðýnýn Bulunmadýðýný Gösteren Saðlýk Raporu Evlendirme memurluðu baþvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalýðýnýn bulunmadýðýnýn belirlenmesi için resmi saðlýk kuruluþlarýna gönderir. Hükümet tabibi tarafýndan verilmiþ saðlýk raporlarý ve ayrýca hükümet tabibinin gerek duymasý durumunda, evlenecek kiþilerde akýl hastalýðý olup olmadýðýný, varsa evlenmesinde týbbi sakýnca olup olmadýðýný gösteren "resmi saðlýk kurulu raporu" alýnarak evlendirme memurluðuna verilmelidir. Evlenme Ehliyet Belgesi Evlendirme memuru baþvuranlarýn medeni hallerinde kuþkuya kapýlýrsa ilgililerin kayýtlý bulunduðu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir. Rýza Belgesi 16 yaþýný doldurmuþ erkek ve kadýnlar ancak hakim kararýyla ; 17 yaþýný doldurmuþ ancak 18 yaþýný doldurmamýþ erkek ve kadýnlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir. Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda; Evlenme Beyannamesinin arkasýndaki "rýza belgesi" doldurulmalýdýr. Ana ve babanýn veya vasinin imzasýnýn bulunduðu bölüm ya yetkili merciler tarafýndan onaylanmýþ olacaktýr ya da rýza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafýndan bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktýr ki bu takdirde imza onaylamasý evlendirme memurunca yapýlýr. Ana ve babadan birinin ölmüþ olmasý durumunda sað olan veya boþanma h alinde velayet verilmiþ olan tarafýn imzasý yeterlidir. Rýza belgesi vasi tarafýndan imza edildiði takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararý istenir ve dosyaya eklenir.

Bir Kadýn Evlendikten Sonra da Kendi Soyadýný Kullanmak Ýsterse Ne Yapmalýdýr ?
(Bu hakkýn dayanaðý Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir) Belediye evlendirme memurluðuna, yazýlý olarak baþvurulmasý gerekir. Böylece, kadýn, kocasýnýn soyadý önünde önceki soyadýný da kullanabilir.

Bir Türk'ün Yabancý Ýle Veya Ýki Yabancýnýn Türkiye'de Evlenme Koþullarý Nelerdir ?
Türkiye'de bir Türk vatandaþý ile bir yabancý veya ayný devlet vatandaþý olmayan iki yabancý ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler. Yabancýlarýn evlenme isteklerine dair müracaatlarý evlendirme memurluðunca kabul edilerek, bu yönetmeliðin Türk vatandaþlarýnýn evlenmeleri hakkýndaki esas ve usul hükümleri yabancýlar için de uygulanýr. Yabancý uyruklu tarafýn baðlý olduðu konsolosluktan evli olmadýðýný gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alýnacaktýr.

Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurlarý yabancý devlet baþkonsolosluklarý ile doðrudan yazýþma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracýlýðýyla da bu belgeleri getirtebilir. Ayný devlet vatandaþý olan iki yabancý kendi milli kanunu yetki vermiþ olduðu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk makamlarý önünde de evlenebilirler. Hazýrlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi'ne baþvuru yapýldýðýnda, evlendirme iþlemleri bu birim tarafýndan gerçekleþtirilecektir.

Evlenmenin Oturulan Yerden Baþka Yerde Yapýlmasýnýn Koþullarý Nelerdir ?
Dosyanýn incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadýðý ve belgelerinin tam olduðu anlaþýlan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir. Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dýþýnda evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrýca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiði tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

Evlilik Sonrasý Ne Tür Belge Verilmektedir ?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eþlere bir aile cüzdaný verir. Eðer Ýstenirse Dini Tören Ne Zaman Yapýlabilir Aile cüzdaný gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapýlamaz. Aksi davranýþ Türk Ceza yasasýnda suç sayýlmýþtýr.