HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03
kurumlar-stk-dernekler

Kurumlar - Stk - Dernekler

Kurumlar - Stk - Dernekler

KARPUZLU BELEDÝYE SPOR KULUBÜ

Telefon :

0256 741 2211
0506 342 8875

Mail   :

karpuzlubelediyespor@hotmail.com

Faks     :

0256 741 2250

Web   :

www.facebook.com/karpuzlubelspor

 

   Karpuzlu Belediye Sporumuz 05.10.1984 yýlýnda kurulmuþtur.
Kuruluþ tarihinden itibaren amatör liglerde mücadele edip, 2000 - 2001 yýllarýnda süper amatör lig þampiyonasýna katýlmaya hak kazanýp Köyceðizde düzenlenen þampiyonaya katýlmýþtýr.
Karpuzlu Belediye Sporumuz son iki yýldýr arka arkasýna þampiyonluk yaþayarak tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lige yükselmiþtir.

   

Baþkan - Tuncer ERTEN

Baþkan Yardýmcýsý - Nazmi TURAL

Genel Sekreter - Mustafa KUZÐUN

Basýn Sözcüsü - Nevzat LALAÞAHÝN

Genel Kaptan - Mustafa ÜNALDI

Altyapý Sorumlusu - Armaðan AKIN

Sayman - Sedat ÜNDAR

Kulüp Müdürü - Tayfun KALE

Ýdari Menejeri - Engin ÖZTÜRK

 

SOSYAL YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA VAKFI

Telefon

0256 741 27 57

Faks

0256 741 27 57

Mail

vakif.karpuzlu@hotmail.com

Web

-

Adres

 Hükümet Konaðý 1. Kat

Görevli
Personel

1 Müdür
1 Ýnceleme Görevlisi
1 Büro Görevlisi
1 Yardýmcý Hizmetler

 

 

ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAÞKANLIÐI

Telefon :

0256 741 2141

Mail   :

karpuzluesnaf@hotmail.com

Faks     :

0256 741 2669

Web   :

 

 

     Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý; 5362 Nolu Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý kanununa tabi, yarý resmi, kamu kurumu niteliðinde sivil toplum kuruluþudur.

     Esnaf Odasý bir sivil toplum kuruluþu olup yönetim kurulu her iki yýlda bir yapýlan seçimle bölge esnaf ve sanatkarlarý tarafýndan belirlenir.

     Esnaf ve Sanatkarlar Odasýnýn baþkaný Musa Kaçan olup,1 Baþkan Yardýmcýsý, 5 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Genel Sekreter ve Sekreter Yardýmcý görev yapmaktadýr.

 

 

SS 006 NOLU KARPUZLU MOTORLU TAÞIYICILAR KOOPERATÝFÝ

Telefon :

0256 741 2020

Mail   :

-

Faks     :

-

Web   :

 

 

     Karpuzlu SS 006 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Ýlçemizde faaliyet göstermekte olup hafta içi ve haftasonu ilçemizden Çine ve Efeler ilçesine düzenli olarak yolcu taþýmaktadýr.

Minibüs Kalkýþ Saatleri
 
HAFTAÝÇÝ


HAFTASONU

 

 

S.S. KARPUZLU ESNAF VE SANATKARLAR KREDÝ VE KEFALET KOOPERATÝFÝ

Telefon :

0256 741 2038

Mail   :

 

Faks     :

0256 741 2655

Web   :

karpuzluekk.com.tr

 

     Sýnýrlý Sorumlu Karpuzlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 1973 yýlýnda 37 kurucu üye tarafýndan kurulmuþ ve o yýldan beri kesintisiz olarak ilçe esnaf ve sanatkarlarýna hizmet vermektedir.

     Baþkan - Necip Saraç
     Baþkan Yard. - Nazmi Erbaþ
     Y.K.Ü. - Bahtiyar Bal
     Y.K.Ü. - Durmuþ Ali Seven
     Y.K.Ü. - Hasan Kamil Atilla
     Y.K.Ü. - Hüseyin Önder
     Y.K.Ü. - Kamil Çay
     Müdür - Kadir Ali Ünlü

 

 

HATÝPKIÞLA S.S. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATÝFÝ

Telefon :

0256 741 2450

Mail   :

hatipkislakoop@hotmail.com

Faks     :

0256 741 2398

Web   :

 

 

     Hatipkýþla Sýnýrlý Sorumlu Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi, 1975 yýlýnda genel itibariyla Hatipkýþla köyü iþtirakçilerin ortaklýðýyla kurulmuþtur.Kurucu Baþkaný Merhum Murat Kenar(1927-1993)'dýr. 1975 yýlýndan beri kesintisiz hizmet vermektedir.

     Kooperatif, Ýlçe merkezi ve mahallerinde 6 araçla süt toplama, yem ve gýda maddeleri satýþý,Mýsýr ekimi ve hasatý ve zirai faaliyetleri ile çiftçinin ürünlerini deðerlendirmesine katký saðlamaktadýr. Kooperatif Gýda,Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan denetlenmektedir.

     Baþkan - Yaþar Karataþ
     Baþkan Yard. - Mehmet çekin
     Muhasip Üye - Ahmet Çankara
     Muhasebe - Abdullah Sevinir
     Muhasebe - Hamdi Cankurt
     Muhasebe - Ertuðrul Karataþ

 

 

KARPUZLU KÖY KOOP

Telefon :

0256 741 2027

Mail   :

koykoop@hotmail.com

Faks     :

0256 741 2135

Web   :

 

 

     Karpuzlu Köy KOOP 1973 yýlýnda ilçe merkezi ve köylerden katýlan üyelerin sermaye iþtiraki ile kurulmuþtur.

     Baþkan - Eyüp Erbaþ
     II.Baþkan - Metin Atilla
     Yön. Kurulu Üyesi - Ýhsan Vurmaz
     Muhasebeci - Metin Yalçýn
     Muhasebeci - Sezgin Ýzgüt
     Yard. Personel - Ali Çay

 

 

KARPUZLU NOTERLÝÐÝ

Telefon :

0256 741 2707

Mail   :

 

Faks     :

0256 741 2707

Web   :

 

 

     Karpuzlu Noterliði ilçemizde 2005 yýlýndan beri hizmet vermektedir. 1 Noter ve 1 Katip olmak üzere 2 personel bulunmaktadýr.

     Elvan Demir - Noter
     Ercan Erten  - Katip

 

 

 

ÞOFÖRLER, OTOMOBÝLCÝLER VE ESNAF ODASI BAÞKANLIÐI

Telefon :

0256 741 2750

Mail   :

kipso@hotmail.com

Faks     :

0256 741 1125

Web   :

 

 

     Karpuzlu Þoförler, Otomobilciler ve Esnaf Odasý Baþkanlýðý 1973 yýlýnda kurulmuþtur.

     Baþkan - Hüseyin Kurtuluþ
     Baþkan Yard. - Mümtaz Kocaoluk
     Y.K.Ü. - Bahri Akkuþ
     Y.K.Ü. - Halil Ceylan
     Y.K.Ü. - Halil Ýleri
     Y.K.Ü. - Ýsa Çoban
     Y.K.Ü. - Rafet Türk
     Genel Sekreter - Sabri Nam

 

 

KARPUZLU YAYLAKAVAK SULAMA BÝRLÝÐÝ BAÞKANLIÐI

Telefon :

0256 741 2535

Mail   :

 

Faks     :

0256 741 2535

Web   :

 

 

     Karpuzlu  Yaylakavak Sulama Birliði Baþkanlýðý

     Baþkan - Hulisi Ayalan
     Y.K.Ü. - Dursun Çetinkaya
     Y.K.Ü. - Hasan Aydoðdu
     Y.K.Ü. - Þükrü Durmaz
     Y.K.Ü. - Yüksel Gültekin
    
     Müdür - Ayhan Yýlmaz
     Sayman - Ayþegül Özkan
     Tahsildar - Þükrü Ýzgüt
     Bekçi - Eþref Ayalan
     Kepçe Operatörü - Cemre Gültekin
     Mevsimlik Sulama Ýþçileri - 7 Ýþçi

 

 

865 SAYILI TARIM KREDÝ KOOPERATÝFÝ

Telefon :

0256 741 2007
0505 797 2562

Mail   :

865karpuzlu@tarnet.net.tr

Faks     :

0256 741 1103

Web   :

 

 

     865 Sayýlý Tarým Kredi Kooperatifimi ilçemizde 1946 yýlýnda kurulmuþ olup orta ölçekli çiftçilerimize her türlü tarýmsal faaliyetlerine destek olmak amacýyla mazot,gübre,tohum ve zirai alet ihtiyaçlarý için kredi ihtiyacý saðlayan kurumdur.

     Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk bakanlýðýna baðlý olarak faaliyet gösteren kurum sadece çiftçilere yönelik kredi saðlamaktadýr.

     Kurum 1 Müdür, 1 Yüksek ziraat Mühendisi, 1 Muhasebeci, 1 Hizmetli olmak üzere 4 personelle hizmet vermektedir.

      Müdür - Mehmet Yardým
      Y.Ziraat Mühendisi - Seval Tanrýbuyurdu
      Muhasebeci - Uður Gün
      Hizmetli - Nevzat Ýlden