HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03
genel-bilgi

Genel Bilgi

Genel Bilgi

KÜLTÜREL YAPI VE TURÝZM

 

Karpuzlu'nun deðiþken bir kültürel yapýsý vardýr. Birbirlerine birkaç kilometre uzaklýkta olmalarýna raðmen, bir köyün konuþmasý diðerine benzememektedir. Giyimlerinde de farklýlýðýn gözlendiði bu köyler son zamanlarda bu görülür farký ortadan kaldýrmýþ gibi görünseler de günlük giyimlerinde bu açýkça gözlemlenir.

Ýlçe topraklarý sanýldýðý kadar verimli deðildir. Büyük Karpuzlu Ovasý'nýn verimi ancak çevresindeki köylere yetebilmektedir. Uzun yýllardýr pamuk ve mýsýr ekimi yapýlmasýna raðmen, sulama sorunu nedeniyle yeterli verim elde edilemediðinden halk, alabileceði ürünü alamamýþtýr. Yeni bitirilen Yaylakavak Barajý sayesinde halk bir nebze olsun huzura kavuþmuþtur. Köylerinin yollarý düzgündür. Halk ilçe ile sýký iliþkiler içindedir. Ancak sanatsal ve kültürel etkinliklere rastlanmamaktadýr.

Tarýma baðlý olan yaþam, yine tarýmda ilerleme kaydedilememesi yüzünden modernize olamamýþtýr. Varýlan son yer olmasý (Milas ve Koçarlý yollarý açýlmadýðý sürece de böyle kalacaktýr) nedeniyle Karpuzlu, teknolojik geliþmelerden nasibini alamamýþtýr. Bu nedenle Karpuzlu'da, giyimde, mutfakta, günlük yaþamda ve kadýn erkek iliþkilerinde yüzyýllardýr sürdürdüðü geleneklerini aynen devam etmektedir.

Az da olsa deðiþim, akademik eðitim ve çalýþmak için dýþarýya giden fertlerin ailelerinde gözlenmektedir. Tekeler, Þenköy, Akçaabat, Umcular ve Yahþiler gibi köylerde, yýlýn belli aylarýnda geçici göç yaþanmaktadýr. Bunun yaný sýra, Güney, Ömerler, Çobanisa, Abak ve Ulukonak gibi köylerde de dýþa göç yoðun olarak gözlenmektedir. Kýsacasý,  yaþam þekli olarak Karpuzlu'nun, Aydýn'ýn diðer ilçelerinden farklý bir görüntüsü vardýr. Köylerinin de merkezden.
Ýlçemizde turizm bakýmýndan çok önemli bir yene sahip Alinda Antik Kentimiz bulunmaktadýr.
Alinda antik Kentimize yurt içi ve yurt dýþýndan turistler gelmektedir.