HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Çam Kozalağı Tohuru Satışı İlan ve Şartnamesi 22.12.2022

Çam Kozalağı Tohuru Satışı İlan ve Şartnamesi 22.12.2022

 

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

  1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan yaklaşık 9.252 Kg çam ağaçlarının tohuru (kozalakları) üç (3) yıl süre ile satılacaktır.
  2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait çam ağaçlarının tohuru (kozalakları) muhammen bedeli yıllık 140.000,00 (Yüzkırkbintürklirası).-TL’dir.
  3. Geçici Teminat: 4.200,00-TL’dir.
  4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 05.01.2023 Perşembe günü saat:11,00’de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
  5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 22.12.2022

ÇAM AĞAÇLARININ TOHURUNUN (KOZALAK)

AĞAÇ ÜZERİNDE SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

         1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdabilgileri bulunan Çam Ağaçlarının Tohuru (Kozalak) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

         2-Taşınmaz Bilgileri:

SıraNo

Mahalle

Ada

Parsel

Kg

Cinsi

Süre

MuhammenBedel

GeçiciTeminat

İhaleTürü

1

Merkez, Abak, Akçaabak, Çobanisa, Ektirli, Gölcük, Hatipkışla, Ömerler, Şenköy ve Ulukonak

-

-

9.252 kg.

ÇamAğaçlarının 2022 Yılı Tohuru (Kozalak)

3 Yıl

140.000,00.-TL

(BirYıllık)

4.200,00

Açık

  3-Yukarıda niteliği, diğer özellikleri, bir (1) yıllık muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Karpuzlu Belediyesine ait Çam Ağaçlarının 2022 Yılı Tohuru ( Kozalak) Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 05/01/2023 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat;11:00’da Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile üç (3) yıllığına satılacaktır.

   4-İhalede en az pey sürme 20.000,00 (Yirmibintürklirası).-TL’dir.

İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr adresinden Çam Ağaçlarının 2022 YılıTohuru (Kozalak) satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

1)Çam Ağaçlarının 2022 Yılı Tohuru ( Kozalak )muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiş olup, Çam Ağaçlarının 2023 ve 2024 Yılı Tohurlarının (Kozalak) satış bedelleri biten yılın gerçekleşen TÜFE oranında artış yapılarak tahakkuk ettirilecektir..

2)Çam AğaçlarınınTohuru (Kozalak) satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları Çam Ağaçlarının Tohuru ( Kozalak)  muhammen bedelinin en az % 3’ü ( yüzdeüç) nispetinde geçici teminatı miktarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

3)İştirakçilerin geçici teminat bedelini 05/01/2023 tarihinde ve saat:10:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 05/01/2023 tarihinde saat:10:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) Çam Ağaçlarının 2022 yılı Tohuru ( Kozalak) satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) veteklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapanlar ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu (Encümen), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu (Encümen) tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (Encümen) (itaamirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geçbeş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 7- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin % 6 sıdır.

    2- Kesin ve GeçiciTeminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarınateslimedilirveüzerlerineihaleyapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

       Her ne suretle olursaolsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

1)İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıdaaçıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

2)Çam Ağaçlarının bakımı, ilaçlanması vb. Belediyemizin gözetiminde ihaleyi alan kişi tarafından yapılacaktır. İhaleyi alan kişi/tüzel kişilik bu şartları yerine getirmezse sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir.

MADDE 9- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

1) Çam Ağaçlarının 2022, 2023 ve 2024 YılıTohuru ( Kozalak)ile ilgili olarak yapılacak her türlü iş ve işlemler konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.

2) İdare ihtiyaç bulunması halinde sözleşmeyi fesih yetkisine sahiptir.

MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icradaireleri yetkilidir.

MADDE 12-       

Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

(İş bu şartname iki (2) sayfa ve oniki (12) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)                                           

Taahhüt eden veya vekilinin;

                                                                                                                                                              Tarih:…../01/2023

T.C. KimlikNo      :                                                                                                                                        İmza:

 Adı Soyadı          :                                                                                                                                           

Görevi                  :

YasalAdresi         :

Tlf.                       :

 

 

 

 

 

 

 

GİZLE
KARPUZLU