HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 05.01.2023

Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 05.01.2023

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  05.01.2023 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2022 Tarih ve E.5844 Sayılı Sözleşmeli Personeller Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Mühendis (İnşaat) kadrosuna karşılık kısmi zamanlı olarak çalışmakta olan sözleşmeli personelin sözleşmesinin ihtiyaç bulunmaması nedeniyle yenilenmemesine, Mimar, Teknik Ressam ve Veteriner Hekim kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin sözleşmelerinin yenilenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2023/1

Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.12.2022 Tarih ve E.5845 Sayılı Denetim Komisyonu Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: Belediyemizin 2022 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2023 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu üyeliklerine Hasan NARGİZ, Nizamettin KIZILYAR ve Osman ŞENLİK'in seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2023/2

Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve E.5857 sayılı Sosyal Yardım konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: 2023 yılında Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına ve Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce; 

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2023/3

Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 28.12.2022 tarih ve E.5884 sayılı Tahsis konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: Mülkiyeti Belediye Başkanlığınıza ait Karpuzlu İlçesi, Yeni Mahalle, Kösekuyu Sokak adresinde bulunan 1, 2, 3, 4  ve  Yeni Mahalle, Cumhuriyet Caddesi  1  No'lu işyerlerinin  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin  (d) bendi uyarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza  tahsis edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) fıkrasına istinaden tahsislerinin yapılmasına meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2023/4

Belediyemizin Yatırım Harcamalarının Finansmanının Karşılanması, EYT'den emekli olacak personel giderlerinin karşılanması ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 2.000.000,00 (İkimilyontürklirası).-TL Nakit Kredi kullanılmasına,ve 5393 Sayılı Belediye Kanun'un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'in yetkilendirilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2023/5

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yukarıda belirtildiği şekilde (VII) Sayılı Sürekli İşçi Mevcut Dolu Boş Durumu Cetvelinin kabulüne, yukarıda bulunan II, IV ve VII Sayılı Cetvellerin onaylanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2023/6

GİZLE
KARPUZLU