HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

 

T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Engelli Sürekli İşçi Alım İlanı

Karpuzlu Belediye Başkanlığı bünyesinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İŞKUR aracılığıyla Büro İşçisi olarak bir (1) engelli sürekli işçi alınacaktır.

            Şartları tutan adayların, 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Aydın İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. İlan edilen kadroya başvuru sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde yer alan adayların son başvuru günü olan 23/09/2022 tarihi itibarıyla;

a) 18 yaşını tamamlamış olmak,

b) 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Talepler Aydın ili Karpuzlu ilçesi düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Karpuzlu'da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları gerekmektedir.

5. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. (En az @engelli raporu)

6. Adayların ilköğretim okulu mezunu olması gerekmektedir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

8. Kuraya tabi asıl aday listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı liste esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil ve yedek olarak noter tarafından kura ile belirlenecektir.Başvuran sayısının 4 kişi ve daha az olması durumunda Noter kurası yapılmayacaktır.

9.Noter kura çekimi 30/09/2022 tarihinde saat 11.00'daKarpuzlu Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

10.Noter kura sonucu isimleri belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

12. Tüm duyurular www.karpuzlu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

13. Ataması yapılan kadro ve pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi Karpuzlu Belediye Başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

14. Atanma hakkı kazanan işçiye işe başlatılması planlanan 2022 yılı için aylık asgari tutarda ücret olarak ödenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Belgesine sahip olmak

 

Atanmaya Hak Kazanandan İstenilecek Belgeler

1- Öğrenim belgesi,

2- Kimlik fotokopisi,

3- Adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir),

4-Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

5- İkametgah

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak).

7- Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak engellilik durumunu belirtir ve işçi olarak çalışmasına engel bir durumunun olmadığına dair sağlık kurulu raporu istenecektir.

8- Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Belgesi (M.E.B. Onaylı)

9- Vesikalık Fotoğraf (2 Adet )

 

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

GİZLE
KARPUZLU