HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03

Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 10.01.2022

Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri 10.01.2022

T.C.

KARPUZLU BELEDİYESİ

                  06.01.2022 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

Komisyon raporunun yazıldığı şekilde aynen kabulüne Meclisimizce;

OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/1

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2021 Tarih ve E.2735 Sayılı Denetim Komisyonu Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: Belediyemizin 2021 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2022 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu üyeliklerine Birol KAÇAN, Dursun ÖZDEMİR ve Osman ŞENLİK'in seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/2

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yukarıda belirtildiği şekilde (VII) Sayılı Sürekli İşçi Mevcut Dolu Boş Durumu Cetvelinin kabulüne, yukarıda bulunan III, IV ve VII Sayılı Cetvellerin onaylanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/3

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.12.2021 Tarih ve E.2734 Sayılı Sözleşmeli Personeller Konulu Yazısının Görüşülmesi neticesinde: Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Mühendis (İnşaat) ve Teknik Ressam kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin sözleşmelerinin yenilenmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ: KARAR NO: 2022/4

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve E.2742 sayılı Tam Zamanlı Mimar Çalıştırılması Konusunun Görüşülmesi neticesinde: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel (Mimar) çalıştırılmasına ve sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2022/5

Mali Hizmetleri Müdürlüğünün 31.12.2021 tarih ve E.2731 sayılı Sosyal Yardım konulu yazısının görüşülmesi neticesinde: 2022 yılında Belediyemize yapılan taleplerin Belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına ve Belediye Başkanı Hilmi DÖNMEZ'e yetki verilmesine Meclisimizce;     

          OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2022/6

GİZLE
KARPUZLU