HIZLI ÇÖZÜM MERKEZİ 0256 741 20 03
gorev-yetki-ve-sorumluluklarymyz

Görev, Yetki Ve Sorumluluklarýmýz

Görev, Yetki Ve Sorumluluklarýmýz

5215 SAYILI BELEDÝYE KANUNUNUN ÜÇÜNCÜ KISIMINDA BELÝRTÝLDÝÐÝ ÜZERE;

Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklarý

MADDE 14.- Belediye, kanunlarla münhasýran baþka bir kamu kurum ve kuruluþuna verilmeyen mahallî müþterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya yaptýrýr, gerekli kararlarý alýr, uygular ve denetler.

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaþým gibi kentsel alt yapý; çevre ve çevre saðlýðý, temizlik ve katý atýk; zabýta, itfaiye, acil yardým, kurtarma ve ambulans; þehir içi trafik; defin ve mezarlýklar; aðaçlandýrma, park ve yeþil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanýtým, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardým, evlendirme, meslek ve beceri kazandýrma; ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptýrýr. Büyükþehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadýnlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

Belediye, coðrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar.

Belediye, okul öncesi eðitim kurumlarý açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarýnýn inþaatý ile bakým ve onarýmýný yapabilir veya yaptýrabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarýný karþýlayabilir; saðlýkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iþletebilir; kültür ve tabiat varlýklarý ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakýmýndan önem taþýyan mekânlarýn ve iþlevlerinin korunmasýný saðlayabilir, bu amaçla bakým ve onarýmýný yapabilir, korunmasý mümkün olmayanlarý aslýna uygun olarak yeniden inþa edebilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sýrasý, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliði dikkate alýnarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaþlara en yakýn yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaþlý, düþkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanýr.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alaný, belediye sýnýrlarýný kapsar.

Belediye meclisinin kararý ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayýlý Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile organize sanayi bölgelerine tanýnan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamý dýþýndadýr.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarý þunlardýr:

a) Belde sakinlerinin mahallî müþterek nitelikteki ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla her türlü faaliyet ve giriþimde bulunmak.

b) Kanunlarýn belediyeye verdiði yetki çerçevesinde yönetmelik çýkarmak, emir vermek, belediye yasaklarý koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalarý vermek.

c) Gerçek ve tüzel kiþilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatý vermek.

d) Özel kanunlarý gereðince belediyeye ait vergi, resim, harç, katký ve katýlma paylarýnýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dýþýndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doðalgaz, su, atýk su ve hizmet karþýlýðý alacaklarýn tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak veya yaptýrmak.

e) Müktesep haklar saklý kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu saðlamak; atýk su ve yaðmur suyunun uzaklaþtýrýlmasýný saðlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek; kaynak sularýný iþletmek veya iþlettirmek.

f) Toplu taþýma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaþým araçlarý, tünel, raylý sistem dâhil her türlü toplu taþýma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iþletmek ve iþlettirmek.

g) Katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, ayrýþtýrýlmasý, geri kazanýmý, ortadan kaldýrýlmasý ve depolanmasý ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptýrmak.

h) Mahallî müþterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacýyla, belediye sýnýrlarý ve mücavir alanlar içerisinde taþýnmaz mallarý almak, kamulaþtýrmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sýnýrlý aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, baðýþ kabul etmek.

j) Toptancý ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alaný, yat limaný ve mezbaha kurmak, kurdurmak, iþletmek, iþlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiþilerce açýlmasýna izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dýþýnda kalan ve miktarý yirmibeþmilyar Türk Lirasýna kadar olan dava konusu uyuþmazlýklarýn, anlaþmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayri sýhhî müesseseler ile umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerini ruhsatlandýrmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliþtirilmesi ve kayýt altýna alýnmasý amacýyla izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarý faaliyetten men etmek, izinsiz satýþ yapan seyyar satýcýlarýn faaliyetten men edilmesi sonucu, cezasý ödenmeyerek iki gün içinde geri alýnmayan gýda maddelerini gýda bankalarýna, cezasý ödenmeyerek otuz gün içinde geri alýnmayan gýda dýþý mallarý yoksullara vermek.

n) Reklam panolarý ve tanýtýcý tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Hafriyat topraðý ve moloz döküm alanlarýný; sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) depolama sahalarýný; inþaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarý ve satýþ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taþýmalarda çevre kirliliði oluþmamasý için gereken tedbirleri almak.

(l) bendinde belirtilen gayri sýhhî müesseselerden birinci sýnýf olanlarýn ruhsatlandýrýlmasý ve denetlenmesi, büyükþehir ve il merkez belediyeleri dýþýndaki yerlerde il özel idaresi tarafýndan yapýlýr.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danýþtayýn görüþü ve Ýçiþleri Bakanlýðýnýn kararýyla süresi kýrkdokuz yýlý geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taþýma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluþturmayacak þekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceði gibi toplu taþýma hatlarýný kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satýn alma yoluyla yerine getirebilir.

Ýl sýnýrlarý içinde büyükþehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde il belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, meclis kararýyla; turizm, saðlýk, sanayi ve ticaret yatýrýmlarýnýn ve eðitim kurumlarýnýn su, termal su, kanalizasyon, doðalgaz, yol ve aydýnlatma gibi alt yapý çalýþmalarýný faiz almaksýzýn on yýla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptýrabilir, bunun karþýlýðýnda yapýlan tesislere ortak olabilir; saðlýk, eðitim, sosyal hizmet ve turizmi geliþtirecek projelere Ýçiþleri Bakanlýðýnýn onayý ile ücretsiz veya düþük bir bedelle amacý dýþýnda kullanýlmamak kaydýyla arsa tahsis edebilir.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüþ ve düþüncelerini tespit etmek amacýyla kamuoyu yoklamasý ve araþtýrmasý yapabilir.

Belediye mallarýna karþý suç iþleyenler Devlet malýna karþý suç iþlemiþ sayýlýr.

Belediyenin proje karþýlýðý borçlanma yoluyla elde ettiði gelirleri, þartlý baðýþlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanýlan mallarý ile belediye tarafýndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanýnan muafiyetler

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrýlan veya kamunun yararlanmasýna açýk, gelir getirmeyen taþýnmaz mallarý ile bunlarýn inþa ve kullanýmlarý her türlü vergi, resim, harç, katýlma ve katký paylarýndan muaftýr.