Anasayfa / İhaleler
Taşınmaz Satış İlan Ve Şartnamesi 26.04.2017
Diğer Duyuru Başlıkları
| 26.Nisan.2017 |
Taşınmaz Satış İlan Ve Şartnamesi 26.04.2017

 

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi 3001 parsel 2.920 M2 lik Zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Zeytinliğin muhammen bedeli 8,500.00 (Sekizbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 255.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi 3002 parsel 476 M2 lik Zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Zeytinliğin muhammen bedeli 2,000.00 (İkibintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 60.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi 3005 parsel 2.128 M2 lik Zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Zeytinliğin muhammen bedeli 7,500.00 (Yedibinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 225.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Korku Mevkii 0 ada 3248 parsel 315,93 m2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,000.00 (Dörtbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 120.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Korku Mevkii 0 ada 3250 parsel 456,57 m2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 5,500.00 (Beşbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 165.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Koğuk Mahallesi Korku Mevkii 0 ada 3262 parsel 445,00 m2 lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 5,500.00 (Beşbinbeşyüztürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 165.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Cumalar Mahallesi 112 ada 11 parsel 3.056,33 m2’lik Arsa satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Arsanın muhammen bedeli 4,000.00 (Dörtbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 120.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Cumalar Mahallesi 118 ada 2 parsel 9.207,23 m2’lik zeytinlik satılacaktır.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Zeytinliğin muhammen bedeli 10,000.00 (Onbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 300.00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 10.05.2017 Çarşamba günü saat:11,00’ de Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.04.2017

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

         1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

         2-Taşınmaz Bilgileri:

SıraNo

Mahalle

Ada

Parsel

Cinsi

MuhammenBedel

GeçiciTeminat

İhaleTürü

1

Koğuk Mahallesi

0

3001

2.920

Zeytinlik

8.500,00

255,00

Açık

2

Koğuk Mahallesi

0

3002

476

Zeytinlik

2.000,00

60,00

Açık

3

Koğuk Mahallesi

0

3005

2.128

Zeytinlik

7.500,00

225,00

Açık

4

Koğuk Mahallesi

0

3248

315,93

Arsa

4.000,00

120.00

Açık

5

Koğuk Mahallesi

0

3250

456,57

Arsa

5.500,00

165.00

Açık

6

Koğuk Mahallesi

0

3262

445,00

Arsa

5.500,00

165.00

Açık

7

Cumalar Mahallesi

112

11

3.056,33

Arsa

4.000,00

120.00

Açık

8

Cumalar Mahallesi

118

2

9.207,23

Zeytinlik

10.000,00

300.00

Açık

   3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Karpuzlu Belediyesine ait taşınmazlar Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 10/05/2017 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 11:00’de Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

   4-İhalede en az pey sürme 50,00( Ellitürklirası).-TL dir.

İstekliler ihalelere ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr  adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

Taşınmazların muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az % 3’ü ( yüzdeüç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 10/05/2017 tarihinde ve saat 10:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 10/05/2017 tarihinde saat10:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) Taşınmazların mal şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapanlar ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

MADDE 4- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu (Encümen), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonunihaleyiyapmamakararınaitirazedilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 5- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu (Encümen) tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca (Encümen) (itaamirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 6- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 7- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin % 6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyadi tedbir konulamaz.  

MADDE 8- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.Kesin teminat tapu tescilinden sonra iade edilecektir.

İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra isterse tapu tescilini alabilir.  

MADDE 9- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

1-Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.

2-Taşınmazlar ile ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir biçimde talepte bulunulamaz.

3-İdarede ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüğünü yerine getirmesinden itibaren yüz seksen (180) günlük süre içinde gerekli izinleri almak, taşınmaz üzerindeki takyidatları kaldırmak, işlemlerini tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve niteliğine göre satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

MADDE 10- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 11- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 12-Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

Taahhüt eden veya vekilinin;

 

                                                                                                                                                                                            Tarih:…../…./2017

 

T.C. KimlikNo                     :                                                                                                                                                           İmza:

               

Adı Soyadı                          :                                                                                                                                           

Görevi                                   :

YasalAdresi                         :

Tlf.                                         :

 

(İş bu şartname iki (2) sayfa ve oniki (12) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)