Anasayfa / İhaleler
Halısaha İşletmesi Kira Satış İhalesi Ve Şartnamesi
Diğer Duyuru Başlıkları
| 4.Mayıs.2016 |
Halısaha İşletmesi Kira Satış İhalesi Ve Şartnamesi

                                   İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

                Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

  1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Yeni Mahalle Oğuz Çataloğlu Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz Sosyal Tesisi içerisinde yer alan halı saha işletmesi Bir (1) yıl süre ile kiraya satılıktır.
  2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait dükkan muhammen bedeli yıllık 1000,00 (Bintürklirası).-TL.’ dir.
  3. Geçici Teminat: 30,00-TL.’ dir.
  4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 18.05.2016 Çarşamba günü saat:10,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
  5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 04.05.2016

 

 

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MENKUL VE GAYRİMENKULLERE AİT KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan İşyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46. Ve 47.   Maddelerine göre Açık Teklif Usulü ihale ile kiraya verilmesi işi.

2-Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Muhammen Bedel

1 Yıllık

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Türü

1

İşyeri

Yeni Mahalle Oğuz Çataloğlu caddesi üzerindeki Halı Saha

-

-

-

1.000,00

30,00

1 Yıl

Açık

3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, bir (1) yıllık muhammen kira satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Belediyemize ait İşyeri  üç yıllık olarak Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 18/05/2016 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 10:00’da Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile kiraya satılacaktır.

4-İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47 nci maddeleri gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır. 

5- İhalede en az pey sürme 10,00.-TL (On TL.) dır.

         İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr adresinden İşyeri kiraya satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

      1- Halı Saha bir (1) yıllık 1.000,00.-TL. muhammen kira satış bedeli üzerinden kiraya satılacaktır.

      2- İstekliler söz konusu taşınmazın kira satış ihalesine katılabilmek için kiraya satılacak Halı sahanın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 18/05/2016 tarihinde ve saat 09:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 18/05/2016 tarihinde saat 9:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

      İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) Halı saha kiraya satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2)  Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3)  Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

MADDE 9- KİRACININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

      1- İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içerisinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Ya da iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takip eden 7(yedi) nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır.

      2- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 30 ve 31 nci maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 10 (on) gün içinde kiracı kesin teminatı yatırmak ve Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İhaleyi müteakip Kesin Teminat bedeli bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 dır. İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bunlara uyulmadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu sebepten dolayı kiracı idareden hiçbir talepte bulunamaz.    

       3- Halı sahaya ait Kanuni giderler (Çtv, elektrik, su ve diğer kanuni giderler) Kiracıya aittir. Kiracı İşyerinin çevre temizliğinden sorumludur.

      4- İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar İta Amirince karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylandıktan sonra alıcı tarafından Madde 9’un 2. fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde belediyenin söz konusu Halı sahanın  bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı/yapacağı masraflar daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

      5- İhale üzerinde kalarak sözleşme yapılan müstecirler, kira bedellerini düzenli ödemek zorundadır. Kira bedelini düzenli ödemeyen müstecirler hakkında icra ve tahliye davası açılacaktır

      6- Kiracı kiralamış olduğu Halı sahayı tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

      MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdarenin  ihaleye çıkarılan işyerlerinin teslimi dışında başka bir sorumluluğu yoktur

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 13-       

    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                        Tarih: …./ …./2016

T.C. Kimlik No                   :                                                                                                           

Adı Soyadı                          :                                                                                             İmza:

Görevi                                   :

Yasal Adresi                        :

Tlf.                                         :

(İş bu şartname  iki (2) sayfa ve onüç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır..)                                                                                          

 

                                                                                     

  Tuğrul OZAN                                    Muharrem YALÇIN                                          Zekayi SEVEN

Belediye Başkanı                                                        Üye                                                                     Üye

 

Levent GÜLPINAR                           Zekayi ERDOĞAN

 Yazı İşleri Müd. V.                            Mali Hiz. Müd.V.