Anasayfa / İhaleler
Zeytinyağı Satış İlan Ve Şartnamesi 26.12.2019
Diğer Duyuru Başlıkları
| 26.Aralık.2019 |
Zeytinyağı Satış İlan Ve Şartnamesi 26.12.2019

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

  1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemizin muhtelif Mahallelerinde bulunan Zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı satılacaktır.
  2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait zeytinyağının muhammen bedeli 0-1 Asit arası zeytinyağı KDV dahil 15,00.-TL/Kg.Brüt,1-5 Asit arası zeytinyağı KDV dahil 12,00.-TL/Kg.Brüt, 5 Asit zeytinyağı KDV dahil 9,00.-TL/Kg.Brüt, (5 asit üzeri yağlardan asit farkı düşülecektir.)
  3. Geçici Teminat: 225,00.-TL’ dir.
  4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 09.01.2020 Perşembe günü saat:10,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
  5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 26.12.2019

 

KARPUZLU BELEDİYESİ ZEYTİNYAĞI ÜRÜNÜ SATIŞ ŞARTNAMESİDİR

Madde 1: Aşağıda belirtilen Karpuzlu Belediyesinin mülkiyetindeki zeytin ağaçları üzerindeki mahsullerden elde edilen zeytinyağı Belediye Encümeni tarafından 09.01.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satılacaktır.

Madde 2: Satışı yapılacak malın bilgileri:

Zeytinyağı (500 Kg.)

Madde 3: Zeytinyağı ürünü satış ihalesi Karpuzlu Belediye Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 4: İhalede en az pey sürme 0,05.-TL ( beş kuruş) dır.

Toplam zeytinyağı miktarı 500 kg olup tahmini bedeli 1 Kg. üzerinden aşağıda belirtildiği şekildedir.

0-1 Asit arası zeytinyağı KDV dahil 15,00.-TL/Kg., Brüt

1-5 Asit arası zeytinyağı KDV dahil 12,00.-TL/Kg.,Brüt

5    Asit zeytinyağı  KDV dahil 9,00.-TL/Kg.,Brüt

            5 asit üzeri yağlardan asit farkı düşülecektir.

Madde 5: Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti % 3 tutarı ise 225.00.- TL (İkiyüzyirmibeştürklirası) 'dir.  (En düşük asit miktarı ile toplam yağ miktarının çarpımı sonucunda bulunan rakamdır.)

Madde 6: Kesin teminat toplam satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti % 6 tutarındadır.

Madde 7: Zeytinyağı ürünü ihalesine katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ile buna ek olarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yasal olarak teklifte bulunmak ve geçici teminatı nakden yatırmak zorundadır.  İştirakçilerin geçici teminat bedelini 09/01/2020 tarihinde ve saat 09:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 09/01/2020 tarihinde saat 09:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Madde 8: İhaleye katılabilmek için Karpuzlu Belediyesi hudutları dahilinde ikamet etmek ve ikametgah belgesi sunmak zorunludur. İhaleye diğer resmi kurumlar katılabilir.

Madde 9: Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümeninin ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Madde 10: Belediye Encümeni tarafından alınan ihale kararı Belediye Başkanınca, karar tarihinden itibaren en geç 15 (Onbeş) işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. Belediye Başkanınca onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) iş günü içinde, alıcıya imzası alınmak sureti ile bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın alıcıya tebliğ tarihi sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 ve 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde alıcı kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihale ile ilgili alıcıya ait vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdir protesto çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir. Kesin teminat Zeytinyağı satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra iade edilecektir.İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra Zeytinyağını alabilir. Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 11: Yukarıdaki maddelerde yazılı hususlarla birlikte Belediyenin belirleyeceği ve bu şartnameye veya zeytinyağı ürünü satış sözleşmesinin özel şartlar bölümüne ilave edeceği kurallara alıcı tarafından uyulmadığı takdirde; 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 62. maddesi gereğince işlem yapılır.

Madde 12: Bu şartname Belediyenin belirleyeceği diğer hususlarla birlikte sözleşmenin ekini teşkil eder.

Madde 13: Gerektiğinde ihtilafların çözüm mercii Çine İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

ÖZEL ŞARTLAR

Madde 14: Belediyeye yapılandırılmış olan borçlar hariç, her ne ad altında olursa olsun borcu olanlar ile son 1 yıl içerisinde Belediyemizin açmış olduğu ihalelere katılıp, ihaleyi kazanarak, ihaleden vazgeçenler ile 2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhalelerden yasaklı olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşmesi fesih edilir. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. Maddesi ile şartnamede belirtilen nitelikler aranır.

Madde 15: ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

İhaleye katılanlardan istenilecek belgeler aşağıda gösterilmiştir.

a) Gerçek kişilerden kanuni yerleşim belgesi (İkametgâh),

b) T.C. Kimlik belgesi fotokopisi,

c) Tüzel kişilerden noter onaylı ticaret sicil kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi, tüzel kişi yetkilisine ait noter onaylı imza sirküsü,

d) Vekaleten ihaleye katılacak ise vekilin noter onaylı vekaletnamesi ve imza sirküsü,

e) Belediyeden alınacak borcu bulunmadığına dair belge,

f) 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname,

g) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,

h) Geçici teminatın verildiğine dair belge.

Madde 16: Zeytinyağı ürün bedeli peşin olarak belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına ödenecektir. Zeytinyağı ürünü bedelleri zamanında ödenmediği takdirde yasal gecikme faizi uygulanır.

Madde 17: Bu ihalede pey artırımları tahmin edilen satış bedeli üzerinden 0,05.-TL ve katları olarak uygulanır.

Madde 18: 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu, binde 1,89 oranında Damga Pulu alıcı tarafından peşin olarak Belediyeye ödenir. Bu şartnamedeki yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim. Aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                                                                                                                          Tarih:…../…./2020

T.C. Kimlik No           :                                                                                

Adı Soyadı                  :                                                                                             İmza:

Görevi                         :

Yasal Adresi               :

Tlf.                              :