Anasayfa / İhaleler
İşyeri Kiralama İlan Ve Şartnamesi 16.05.2019
Diğer Duyuru Başlıkları
| 16.Mayıs.2019 |
İşyeri Kiralama İlan Ve Şartnamesi 16.05.2019

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi Numara 23’de bulunan Atilla Koç Parkı bir (1) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait İşyeri muhammen bedeli yıllık 40.000,00 (Kırkbintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 1.200,00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 30.05.2019 Perşembe günü saat:10,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 16.05.2019

Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemiz Yeni Mahalle Oğuz Çataloğlu Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz Şehit Ömür Nam Sosyal Tesisleri Bir (1) yıl süre ile kiraya verilecektir.
 2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait Sosyal Tesisler muhammen bedeli yıllık 20.000,00 (Yirmibintürklirası).-TL.’ dir.
 3. Geçici Teminat: 600,00-TL.’ dir.
 4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 30.05.2019 Perşembe günü saat:10,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
 5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 16.05.2019

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MENKUL VE GAYRİMENKULLERE AİT KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan İşyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile kiraya verilmesi işi.

2-Taşınmaz Bilgileri:

SıraNo

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Muhammen Bedel

1 Yıllık

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhaleTürü

 

1

İşyeri

(Sosyal Tesis)

Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi

Numara 23 ( Atilla Koç Parkı)

-

-

205

40.000,00

   1.200,00

1 Yıl

Açık

 

2

İşyeri

(Sosyal Tesis)

Yeni Mahalle

Şehit Ömür Nam Sosyal Tesisleri

-

-

4929

20.000,00

600,00

1 Yıl

Açık

3-Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, bir (1) yıllık muhammen kiralama bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Belediyemize ait İşyerleri bir yıllık olarak Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 30/05/2019 tarihine tesadüf eden Perşembe  günü saat 10:00’da Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

4-İhale BelediyeEncümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. nci maddesi gereğince Açık ArttırmaUsulü ile yapılacaktır.

5-İhalede en az pey sürme 500,00.-TL ( Beşyüz ) dir.

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr adresinden İşyeri kiralama şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

 1. İşyerleri bir (1) yıllık Muhammen kiralama bedeli üzerinden kiraya verilecektir.

2- İstekliler söz konusu taşınmazın kiralama ihalesine katılabilmek için kiraya verilecek işyerinin muhammen bedelinin en az % 3’ü ( yüzde üç ) nispetinde geçici teminatı mahalle, ada ve parsel numaralarını belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. İştirakçilerin geçici teminat bedelini 30/05/2019 tarihinde ve saat 09:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 30/05/2019 tarihinde saat 09:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

 2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanundaaçıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar. İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) İşyeri kiralama şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunadair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. ( 6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç )

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince ( ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İhale Komisyonunca ( itaamirince ) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine ( vekiline ) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin % 6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır ).

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar  komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

MADDE 9- KİRACININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

1- İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 ( Beş ) gün içerisinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Ya da iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takip eden 7 ( yedi ) nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır.

      2- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 30 ve 31 nci maddelerine gore onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 10 (on) gün içinde kiracı kesin teminatı yatırmak ve Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İhaleyi müteakip Kesin Teminat bedeli bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 dır. İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bunlara uyulmadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu sebepten dolayı kiracı idareden hiç bir talepte bulunamaz.

       3--İşyerine ait Kanuni giderler (Çtv, elektrik, su ve diğer kanuni giderler) Kiracıya aittir.Kiracı elektrik ve su aboneliklerini kendi adına yaptırmak zorundadır. Kiracı İşyerinin tuvaletlerini, lavabolarını ve çevre temizliğini itina ile yapmak zorundadır.

      4- Kiralanan işyerlerinin faaliyetlerinden dolayı vatandaşlarımızdan gelecek her türlü şikayetlerle ilgili yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Belediyenin kira kontratını fesih hakkı bulunmaktadır.

5- Kiralanan işyerlerinde veya sosyal tesislerde ihtiyaç olması halinde Belediyenin düzenleyeceği (halısaha turnuvası, spor etkinliği vb.) etkinliklerden kiracı herhangi bir ücret talep etmeyecektir. 

6-Kiracı kiralamış olduğu işyerini ve varsa tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

7-İhale üzerinde kalarak sözleşme yapılan müstecirler, kira bedelini peşin ödemek zorundadır.

8-Kiracı kiralamış olduğu işyerini ve varsa tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

9-Kiralanan gayrimenkul Belediyeye ihtiyaç hasıl olması durumunda kiralanan birinci (1.) sene sonunda idarenin sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır.

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdarenin ihaleye çıkarılan işyerlerinin teslimi dışında başka bir sorumluluğu yoktur

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE13-Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                        Tarih:…../05/2019

                                                                                                                                                                            İmza:

T.C. Kimlik No                    :                                                                                                           

Adı Soyadı                          :                                                                                            

Görevi                                   :

YasalAdresi                         :

Tlf.                                         :

(İş bu şartname iki (2) sayfa ve onüç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)