Anasayfa / İhaleler
Deve Güreşi Alanı Kiralama İlanı Ve İdari Şartnamesi 17.10.2018
Diğer Duyuru Başlıkları
| 17.Ekim.2018 |
Deve Güreşi Alanı Kiralama İlanı Ve İdari Şartnamesi 17.10.2018

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

  1. 25 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan deve güreşinde satış yapılacak alanın 1 günlük  kira satışının yapılması.
  2. 25 Kasım 2018 tarihinde yapılacak olan deve güreşi alanının 1 günlük  kira satışının muhammen bedeli yıllık 6.000.00 (Altıbintürklirası).-TL.’ dir.
  3. Geçici Teminat: 180.00-TL.’ dir.
  4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 31.10.2018 Çarşamba günü saat:11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
  5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 17.10.2018

 

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DEVE GÜREŞİ ALANINA AİT KİRA İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

1- Belediyemizce 25 Kasım 2018 Pazar günü düzenlenecek 5. Deve Güreşinde aşağıda bilgileri bulunan Deve Güreşi Alanında esnaflarca satış yapılacak yerlerin tamamı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.   Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile kiraya verilmesi işi.

2-Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Muhammen Bedel

1
Günlük

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Türü

 

 

1

Deve Güreşi Alanında Esnaflarca

Satış Yapılacak Yerlerin Tamamı

Yeni Mahalle

Oğuz Çataloğlu Cadddesi

-

-

-

6.000,00

180,00

1 Gün

Açık

3-Yukarıda bilgileri bulunan ve bir (1) Günlük muhammen kira satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Belediyemize ait Deve Güreş Alanındaki esnaflarca satış yapılacak yerlerin tamamı Bir Günlük olarak Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 31.10.2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 11:00’da Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile kiraya satılacaktır.

4-İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile yapılacaktır. 

5- İhalede en az pey sürme100,00 (Yüz).-TL dir.

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr adresinden Deve Güreşi Alanının kiraya satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

      1- Deve Güreşi Alanının bir (1) günlük 6.000,00.-TL. muhammen kira satış bedeli üzerinden kiraya satılacaktır.

      2- İstekliler söz konusu yerin kira satış ihalesine katılabilmek için kiraya satılacak Deve Güreşi Alanındaki esnaflarca satış yapılacak yerin tamamının muhammen bedelinin en az % 3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı bilgilerini belirterek nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 31/10/2018 tarihinde ve saat10:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 31.10.2018 tarihinde saat10:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.  

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

     İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1)Deve Güreşi Alanındaki esnaflarca satış yapılacak yerlerin tamamının kiraya satış şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı) ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4)Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler ( Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. ( 6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç )

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin %6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

MADDE 9- KİRACININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

      1- İta Amirince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içerisinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak suretile bildirilir. Ya da iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilişini takipeden 7 (yedi) nci gün kararın kiracıya tebliğ tarihi sayılır.

      2- 2886 sayılıD.İ.K.’nun 30 ve 31 nci maddelerine gore onaylanan ihale kararının tebligatından itibaren 10 (on) gün içinde kiracı kesin teminatı yatırmak ve Sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İhaleyi müteakip Kesin Teminat bedeli bir yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 dır. İhale ile ilgili vergi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bunlara uyulmadığında protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur, geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu sebepten dolayı kiracı idareden hiçbir talepte bulunamaz.

3-İhale Komisyonu tarafından alınan kararlar İta Amirince karar tarihinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylandıktan sonar alıcı tarafından Madde 9’un 2. Fıkrasında belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde belediyenin söz konusu yerin bu ihale ve tekrar ihaleye çıkarılması için yaptığı / yapacağı masraflar daha düşük teklif verilmesi halinde aradaki fark ve uğrayacağı diğer tüm zararlardan kiracı sorumlu olacaktır.

4- İhale üzerinde kalarak sözleşme yapılan müstecirler, kira bedelini peşin ödemek zorundadır. Kira bedelini peşin ödemeyen müstecirler hakkında icra ve tahliye davası açılacaktır

5- Kiracı kiralamış olduğu yeri ve varsa tutanakla belirlenen mal ve malzemeleri kiralama sonunda tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Eğer eksik malzemelerin bulunması halinde kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

İdarenin ihaleye çıkarılan işyerinin teslimi dışında başka bir sorumluluğu yoktur

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 13-       

    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhütedenveyavekilinin;                                                                                                           Tarih:…../10/2018

 

T.C. Kimlik No                    :                                                                                                           

Adı Soyadı                          :                                                                                             İmza:

Görevi                                   :

Yasal Adresi                        :

 

Tlf.                                         :

(İş bu şartname  iki (2) sayfa ve onüç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır..)