Anasayfa / İhaleler
Zeytinyağı Satış İlan Ve Şartnamesi 31.01.2018
Diğer Duyuru Başlıkları
| 31.Ocak.2018 |
Zeytinyağı Satış İlan Ve Şartnamesi 31.01.2018

 

İ     L     A     N

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

            Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur.

 

  1. Belediye Tüzel Kişiliğine ait, İlçemizin muhtelif Mahallelerinde bulunan Zeytin ağaçlarından toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı satılacaktır.
  2. Belediye Tüzel Kişiliğine ait zeytinyağının muhammen bedeli 1 kilogramı 13,90 (Onüçtürklirasıdoksankuruş).-TL.’ dir.
  3. Geçici Teminat: 0.417-TL.’ dir.
  4. İhale; 2886 sayılı yasanın 45.’nci maddesine göre açık teklif usulü ile 14.02.2018 Çarşamba günü saat: 11,00’ da Belediye Encümeni toplantı odasında ihale usulü ile yapılacaktır.
  5. Gerekli bilgiler ve idari şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

Vatandaşlarımıza ilanen duyurulur. 31.01.2018

 

  MAL (ZEYTİNYAĞI) SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

GENEL ŞARTLAR

MADDE 1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ

 

        1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda bilgileri bulunan Zeytinyağı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.

       2-Satışı Yapılacak Malın Bilgileri:

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Kg

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Türü

1

 -

-

-

 1 Kg

Zeytin Yağı

13.90

0.417

Açık

     3-Yukarıda bilgileri, muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Karpuzlu Belediyesine ait Zeytin ağaçlarından elde edilen Zeytinyağı Karpuzlu Belediye Başkanlığınca 14/02/2018 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 11:00’da Karpuzlu Belediyesi hizmet binasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

     4-İhale Belediye Encümenince 2886 sayılı D.İ.K. nun 45nci maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile yapılacaktır.

    5-İhalede en az pey sürme 0,01.-TL ( bir kuruş) dır.

 İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Karpuzlu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilir, ayrıca www.karpuzlu.bel.tr adresinden satış şartnamesine ulaşabilirler.

MADDE 2- MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARLARI

      Zeytinyağının muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 1’de gösterilmiştir. İstekliler söz konusu Zeytinyağı satış ihalesine katılabilmek için muhammen bedelinin en az % 3’ü ( yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden yatırmak zorundadır.

      İştirakçilerin geçici teminat bedelini 14/02/2018 tarihinde ve saat 10:30’a kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve belgelerini 14/02/2018 tarihinde saat 10:40’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

MADDE 3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

       2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

      İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgeleri sunmak zorundadır.

1) Zeytinyağı şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır)

2) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

4)  Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

5) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

6) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

7) Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapanlar ve düzenli ödeme yapanlar hariç)

MADDE 5- İDARENİN YETKİSİ

     İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedelin tespitinde tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 6- İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

     İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince (ihale komisyonunca) karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

     İhale Komisyonunca (ita amirince) onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde ihalenin üzerine kalanın veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

     Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin geçici teminatı, müracatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

     İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

MADDE 7- HARÇ VE GİDERLER

     İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir. Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderleri ödemek ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilere aittir.

 

 

MADDE 8- KESİN TEMİNAT

 

    1- Kesin Teminat İhale Bedelinin % 6 sıdır.

    2- Kesin ve Geçici Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir;

         a) Tedavüldeki Türk Parası,

         b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

         c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

         Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra mal sandıklarına teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

          Her ne suretler olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

MADDE 9- ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

     İhale üzerinde kalan istekli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.Maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren onbeş (15) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli kesin teminat, ihale bedelini ve tüm vergi, resim, harç ve giderleri ödemek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

    Kesin teminat Zeytinyağı satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra iade edilecektir.

    İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiler ihale bedelini peşin yatırdıktan sonra Zeytinyağını alabilir.  

MADDE 10- İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

1-Satışı yapılan Zeytinyağı teslimi  ihale bedelinin ödenmesi sonrasında yapılacaktır.  

MADDE 11- HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

     Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale yasası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

     İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde Çine mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 13-       

    Bu şartnamede ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aşağıdaki bilgilerin doğru olduğunu taahhüt ederim. Her çeşit tebligat aşağıdaki adresime yapılabilir.

 

Taahhüt eden veya vekilinin;                                                                                                        Tarih:…../…./2018

T.C. Kimlik No                   :                                                                                                           

Adı Soyadı                          :                                                                                             İmza:

Görevi                                   :

Yasal Adresi                        :

Tlf.                                         :

 

(İş bu şartname  iki (2) sayfa ve onüç (13) maddeden ibaret olup, Encümenimizce hazırlanmıştır.)