Anasayfa / Duyurular
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 11.Ocak.2017 |
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

TC

Karpuzlu BELEDİYESİ

04.01.2017 (Olağan) MECLİS HÜLASASI

 

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Tekniker ve Teknik Ressam kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin sözleşmesinin yenilenmesine, çalıştırılacak personele aylık net 1.700,00.-TL ücret ödenmesine, sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2017/01

 

İlçemizde uygulanacak olan Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’nin 4. maddesinin (b) fıkrasında Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi kapsamında 2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesinin beşinci fıkrasına göre, Büyükşehir Belediyelerinde çevre temizlik verisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır denilmektedir. Buna göre İlçemizde işyeri ve diğer şekilde kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin yıllık 7. grup 1. derece tutarı olan 75,00.-TL. olarak uygulanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/02

 

Belediyemiz bünyesindeki Fen işleri, temizlik, park ve bahçe, ulaşım gibi Belediye hizmetlerinin aksamaması için 2017 yılında çalıştırılması planlanan geçici işçi ihtiyacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince hizmet alımı ile karşılanması yoluna gidilmesine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince 2017 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçilerin hizmet alımı yapılarak, idarece yasa kapsamında işlem yapılmasına Meclisimizce Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/03

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 maddesinde, "Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 
b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir." denildiğinden Belediyemize yapılan taleplerin belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/04

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu Kurulmasına, Denetim Komisyonu üyeliği için gizli yapılan oylama sonucunda; Durmuş AYDOĞDU 9 oy, Nizamettin KIZILYAR 9 oy, Nurullah AKSOY 8 oy, Hasan NARGİZ 1 oy ve Zekayi SEVEN'in 1 oy aldıkları tespit edilmiştir. Bu durumda Belediyemizin 2016 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2017 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu üyeliklerine Durmuş AYDOĞDU, Nizamettin KIZILYAR ve Nurullah AKSOY'un seçilmelerine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2017/05