Anasayfa / Duyurular
Olağanüstü Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 19.Ekim.2016 |
Olağanüstü Meclis Karar Özetleri

KARPUZLU BELEDİYE MECLİSİNİN

19.10.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

 

MECLİS BAŞKANI                                 : Tuğrul OZAN

MECLİS KATİPLERİ                             : Kerim YÜKSEL–­ Zekayi SEVEN

TOPLANTIYA KATILMAYAN            : Nizamettin KIZILYAR - Nurullah AKSOY –Yüksel MASAT - Durmuş AYDOĞDU

TOPLANTI TARİHİ                                : 19.10.2016

TOPLANTI SAATİ                                  : 14:00

 

AÇILIŞ YOKLAMA

           Ekim ayı Meclis toplantısını Meclis Başkanı Tuğrul OZAN açarak, bütün Meclis üyelerini selamladı. Yoklama yapıldı. Yoklama sonucunda Meclis üyeleri Nurullah AKSOY’un, Yüksel MASAT’ın, Nizamettin KIZILYAR’ın ve Durmuş AYDOĞDU’nun toplantıya katılmadığı, mazeret dilekçesi gönderdikleri tespit edildi. Meclis Başkanı; Meclis üyelerinin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Meclis Başkanı; Meclis üyeleri Nurullah AKSOY’un, Yüksel MASAT’ın, Nizamettin KIZILYAR’ın ve Durmuş AYDOĞDU’nun mazeretli- izinli sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler ? Meclisimizce oy birliği ile izinli sayılmalarına karar verildi.

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ:

 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 09/10/2015 tarihli  “2017 Mali Yıl Bütçe Taslağı” Konulu raporu Mahali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 29’ncu madesi hükmü çerçevesinde görüşülerek 5393 Sayıl Belediye Kanunu’nun 18’nci madesinin (b) bendi uyarınca Belediyemizin 2017 Mali Yıl Bütçe Taslağı üzerinde yapılan işaretle oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile kabulüne karar verildi.  Buna göre; 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi gereğince ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesine göre 2017 Mali Yılı Bütçesinin Gelir ve Gider bölümleri ile Bütçe Kararnamesinin maddeleri müzakereye açıldı açık oylama ile bütçenin oylamasına geçildi.

1)- 2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 9.273.102,00.-TL'lik ödenek verilmiştir. Şeklindeki kararnamenin 1. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam 9.273.102,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.Şeklindeki kararnamenin 2. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.Şeklindeki kararnamenin 3. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 4- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.Şeklindeki kararnamenin 4. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.Şeklindeki kararnamenin 5. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
1- Ödenek Cetveli (A) (Örnek – 14),
2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) (Örnek – 15),
3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek – 16),
4- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Örnek – 17),
5- Çok yıllı gider bütçesi cetveli (Örnek – 18),
6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek – 8),
7- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek – 19),
8- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek – 20),
9- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmelere Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek – 21),
10- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek – 22),
11- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K – 1) Cetveli (Örnek – 23),
12- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K – 2) Cetveli (Örnek – 24),
13- 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T1) Cetveli (Örnek – 25),
14- Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek – 26),
15- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek – 27),
16- Finansman Programı (Örnek – 28)

Şeklindeki kararnamenin 6. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 7 - Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.Şeklindeki kararnamenin 7. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 8 – Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclise yapılması uygun görülen, işlere ilişkin olarak borçlanma kararı verildikten sonra kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.Şeklindeki kararnamenin 8. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 9 –  Bu kararname hükümleri 01.Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.Şeklindeki kararnamenin 9. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
Madde 10 - Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.Şeklindeki kararnamenin 10. maddesi OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

2) Gelir Bütçesi:
01 Vergi Gelirleri 1.087.616,00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. 
03 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 1.168.913.-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
04 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 1.043.963,-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. 
05 Diğer Gelirler 5.657.610,-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. 
06 Sermaye Gelirleri 315.000.-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

3) Gider Bütçesi:
01 Personel Giderleri 1.452.793,-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 171.467,-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. 
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 3.677.433,-00 TL. olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
04 Faiz Giderleri 73.500,-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
05 Cari Transferler 1.809.219,-00 TL. olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
06 Sermaye Giderleri 921.575,-00 TL.olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
07 Sermaye Transferleri 90.865,-00 TL. olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.
09 Yedek Ödenekler 1.076.250,-00 TL olarak olarak OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.


            Belediye Meclisimizin 19 EKİM 2016 tarihli Ekim dönemi olağanüstü toplantısında 2016 Mali Yılı Tahmini Bütçesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler? etmeyenler?  Meclisimizce;

 

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/44

 

            Meclis Başkanı gündemde görüşülecek başka bir konunun bulunmaması nedeniyle toplantıya son verdi.19.10.2016