Anasayfa / Duyurular
05.08.2015 Tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları
Diğer Duyuru Başlıkları
| 12.Ağustos.2015 |
05.08.2015 Tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Kararları

T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Birimi    :    YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Konusu    :    YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 
Evrak No    :    209     Karar Tarihi    :    05.08.2015  
Evrak Tarihi    :    31.07.2015     Karar No    :    38 

TEKLİF

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2015 tarih ve 209 Sayılı “Yönetmelik Değişiklikleri” konulu yazısının görüşülmesi.

KARAR

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2015 tarih ve 209 sayılı yazıları ekindeki Karpuzlu Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.07.2015 tarih ve 724 sayılı yazılarında 05.02.2015 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararımızla kabul edilen Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerine ilişkin yönetmelik taslakları ile Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği taslağıyla ilgili anılan görüşler doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması istenilmektedir. Meclisimizce ilgili yazı incelenmiş olup, yapılan görüşmeler neticesinde;  05.02.2015 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararımızla kabul edilen Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait görev, yetki, sorumluluk ve çalışma usullerine ilişkin yönetmelik taslakları ve Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği taslağıyla ilgili anılan görüşler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış olup, aşağıda sırasıyla Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Usullerine İlişkin Yönetmelik taslakları ile Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği taslağının yazıldıkları şekliyle 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18 nci maddesinin (m) fıkrasına istinaden kabulüne Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

T.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Birimi    :    YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Konusu    :    BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ HK. 
Evrak No    :    210     Karar Tarihi    :    05.08.2015  
Evrak Tarihi    :    31.07.2015     Karar No    :    39 

TEKLİF

Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2015 tarih ve 210 Sayılı “Boş Kadro Değişikliği” konulu yazısının görüşülmesi.

KARAR

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.07.2015 tarih ve 210 sayılı “Boş Kadro Değişikliği” konulu yazıları Meclisimizce incelenmiş olup, yapılan görüşmeler sonucunda;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları’na dair yönetmelik 22 Şubat 2007 gün ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 11.maddesinin 1. paragrafında "Boş memur kadrolarının sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır." denilmektedir. Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde Belediyenin ve Bağlı Kuruluşların Norm kadroları, bu ilke ve standartları çerçevesinde Belediye Meclisi kararıyla belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan (8) dereceli Ekonomist kadrosunun iptal edilerek yerine (10) dereceli Teknik Ressam kadrosunun ihdas edilmesiyle ilgili ekte bulunan (II) Sayılı Cetvelin (Boş Kadro Değişikliği) onaylanmasına Meclisimizce  mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

 

T.C.

KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Birimi    :    ÖZEL KALEM 
Konusu    :    SÖZLEŞMELİ PERSONEL HK. 
Evrak No    :         Karar Tarihi    :    05.08.2015  
Evrak Tarihi    :         Karar No    :    40 

TEKLİF

Belediyemiz Norm Kadrosunda Bulunan Teknik Ressam Kadrosuna Karşılık Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Konusunun Görüşülmesi.

KARAR

Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Teknik Ressam kadrosuna karşılık olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Çalışanlara ödenecek ücret cetvelleri genelgesinde Teknik Ressam için belirtilen taban ücret üzerinden aylık ücret ödenmesine, sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.