Anasayfa / Duyurular
Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 3.Ağustos.2016 |
Ağustos Ayı Meclis Karar Özetleri

TC

Karpuzlu BELEDİYESİ

03.08.2016 (Olağan) MECLİS HÜLASASI

 

İlçemizin simgesi olan Alinda Antik Kentinin ve İlçemizin tanıtılması, sosyal, kültürel etkinliklerin arttırılması, İlçemiz halkına ve esnafına ekonomik katkı sağlanması ve en önemlisi turizme katkı sağlamak amacı ile her yıl düzenlenmekte olan Alinda Kültür Sanat ve Turizm Festivalinin bu sene 5. 'sinin düzenlenmesi için konu 01.07.2016 tarih ve 35 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Ancak Ülkemizde yaşanan hain terör saldırılarına bağlı şehit ve gazilerimizin bulunması nedeniyle Komisyonun konuyu görüşmek için süre uzatma talebi olmuştur. Buna bağlı olarak  Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Durmuş AYDOĞDU'nun Komisyon Raporu ile ilgili "Süre Uzatımı Talebi" konulu  sözlü önergesinin gündeme alınmasına ve Plan ve Bütçe Komisyonuna ek süre verilerek raporun Eylül Ayı Meclis toplantısında görüşülmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/36

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait 3695 parsel sayılı 3.314,80 m2’lik taşınmazın Atıksu Arıtma Tesisi olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) Fıkrasına istinaden bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Yirmibeş yıl ( 25 ) süre ile tahsis edilmesine Meclis Üyesi Nurullah AKSOY'un red oyuna karşı Meclisimizce oy çokluğu ile Meclisimizce;

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/37

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Belediyemizin Yatırım ve Cari Borç Ödemelerinin karşılanabilmesiyle alakalı  gereken finans kaynağı için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) fıkrasına göre yurtiçi bankalardan 36 aya kadar vade ile faiz hariç Üçyüzbintürklirası (300.000.-TL) anapara tutarında kredi kullanılmasına ve kredi işlemleri için Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesine Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/38

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.08.2016 tarih ve E.325 sayılı “Teminat Mektubu” konulu yazısı Meclisimizce incelenmiş ve yapılan görüşmeler neticesinde; Belediyemizin Yatırım ve Cari Borç Ödemelerinin yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (d) fıkrasına istinaden yurtiçi bankalardan 36 aya kadar vade ile 300.000,00.-(Üçyüzbin)TL. (faiz hariç) kredi kullanılmasına, kullanılacak krediye karşılık bankaya verilecek teminat için İller Bankası A.Ş.den 300.000,00.-(Üçyüzbin)TL. (faiz hariç) Gayri Nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye lişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve hernevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.'ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrımenkulü İller Bankasına İpotek vermeye, Belediyemizin hertürlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankasına Terhin ve Temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye, İller Bankasının mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü eğişikliklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili hertürlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkili kılınmasına Meclisimizce;

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/39