Anasayfa / Duyurular
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Diğer Duyuru Başlıkları
| 25.Temmuz.2015 |
Disiplin Amirleri Yönetmeliği

T.C.
KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

 

Birimi             :   YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konusu           :   DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Evrak No       :   172                                                                                            Karar Tarihi  : 03.07.2015 

Evrak Tarihi    :  29.06.2015                                                                                    Karar No   :    36

 

TEKLİF

Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve 172 Sayılı “Disiplin Amirleri Yönetmeliği” konulu yazısının görüşülmesi.

KARAR

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.06.2015 tarih ve 172 Sayılı sayılı yazıları ekinde bulunan ve Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memurların disiplin amirlerini belirlemek amacı ile hazırlanmış olan Karpuzlu Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği taslağı Meclisimizce incelenmiş olup, yapılan görüşmeler neticesinde; 

 

KARPUZLU BELEDİYESİ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi uyarınca 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Karpuzlu Belediyesinde görevli memurların disiplin amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Belediyesinde görevli memurlar hakkında uygulanır.

Disiplin amirleri

MADDE 3- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekli çizelgelerinde gösterilmiştir.

Memurların disiplin işleri

MADDE 4- (1) Memurların disiplin iş ve işlemlerinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik, Karpuzlu Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliği, Karpuzlu Belediye Başkanı yürütür.

 

KARPUZLU BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKAN YARDIMCISI

BELEDİYE BAŞKANI

 

BİRİM MÜDÜRLERİ, BİRİM AMİRLERİ

BELEDİYE BAŞKANI

 

UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI  

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN, MUHASEBECİ VE DİĞER MEMURLAR

BİRİM MÜDÜRÜ

BELEDİYE BAŞKANI

ZABITA PERSONELİ

BİRİM AMİRİ (*)

BELEDİYE BAŞKANI

 

Karpuzlu Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 18 nci maddesinin (m) fıkrası gereğince kabulüne Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

                Tuğrul OZAN                Nizamettin KIZILYAR                    Durmuş AYDOĞDU

           

            Meclis Başkanı           Katip Üye                                          Katip Üye