Anasayfa / Duyurular
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 10.şubat.2016 |
Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

03.02.2016 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarih ve 22 sayılı “Taşınmaz devri” konulu yazısının görüşülmesi sonucunda; Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaza Düğün Salonu yapılmak şartı ile, taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) Fıkrasına istinaden bedelsiz olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmesine, devir iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'ın yetkili kılınmasına Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ :KARAR NO: 2016/07

 

2- YMali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 34 sayılı “Huzur hakları” konulu yazısının görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. maddesine göre 2016 Yılında Belediyemiz Meclis toplantılarına katılan Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan üyelerine brüt 81,19.-TL. huzur hakkı ödenmesi Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/08

 

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 36 sayılı “Katı atık tarifeleri” konulu yazısının görüşülmesi sonucunda; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgi mevzuat hükümleri gereğince 2016 Yılı Katı Atık ücret tarifesinin, abone başına aylık olarak;
    a) Meskenler için 6,09.-TL
    b) İşyeri, Ticarethane ve Fabrikalar için 20,32.-TL
    c) Kamu Kurumları için 86,32.-TL olarak belirlenmesine Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/09

 

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 37 sayılı “Kredi Kullanılması” konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç bulunan 1 adet 22 Tonluk Ekskavatör, 1 adet Dizel Forklift, 2 adet Kamyonet, 2 adet Traktör ve 1 adet Dizel 75 KVA Jenaratörün satın alınmasına, araç ve makinaların iller bankasından kredi kullanılarak satın alınmasına Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ : KARAR NO: 2016/10

5- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2016 tarih ve 32 Sayılı “Meclisin Tatili” konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclisin 2016 Yılında tatil yapmadan aralıksız olarak toplantılarını gerçekleştirmesi Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/11

 

6- Zabıta Amirliğinin 29.01.2016 tarih ve 34 sayılı ”Fazla çalışma ücreti” konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; 2016 yılında Zabıta hizmetlerinde çalışan personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ve 6654 sayılı Bütçe Kanununun (K) cetvelinin III/B-1 bölümüne göre nüfusu 10.001’den 50.000'e kadar olan yerler için aylık brüt:248,84.-TL olarak fazla çalışma ücreti ödenmesi Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/12