Anasayfa / Duyurular
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri
Diğer Duyuru Başlıkları
| 11.Ocak.2016 |
Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri

T.C

KARPUZLU BELEDİYESİ

05.01.2016 (OLAĞAN) MECLİS HÜLASASI

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2015 Tarih ve 350 Sayılı Özel Ağaçlandırma Çalışmaları Konulu Yazısının Görüşülmesi sonucunda; 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla getirilen değişiklikler kapsamında Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu İllerdeki köylerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmış olması sebebiyle, bu köylerin özel ağaçlandırma ve özel imar - ihya projesindeki her türlü  faydalanma ve sorumlulukları da bağlanmış oldukları İlçe Belediyesine geçmiş olduğundan, mevzuat gereği özel ağaçlandırma projesine ait iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'ın yetkili kılınması Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :KARAR NO: 2016/01

 

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2015 Tarih ve 349 Sayılı Denetim Komisyonu Konulu Yazısının Görüşülmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu Kurulmasına, Belediyemizin 2015 yılı Hesap ve işlemlerini denetlemek ve 2016 yılında bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere üç (3) kişiden oluşan Denetim Komisyonu üyeliklerine Zekayi SEVEN, Muharrem YALÇIN ve Nurullah AKSOY'un seçilmeleri Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/02

 

3- Yazı İşleri Müdürlüğünün 30.12.2015 Tarih ve 348 Sayılı Sözleşmeli Personel Konulu Yazısının Görüşülmesi sonucunda; Belediyemiz Norm Kadrosunda bulunan Tekniker kadrosunda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personelin sözleşmesinin yenilenmesine, 2016 yılı içerisinde ihtiyaç bulunması halinde Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Arkeolog ve Teknik Ressam kadrolarına karşılık olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, çalıştırılacak personele aylık net Maliye Bakanlığınca 2016 yılı için yayınlanacak sözleşmeli personel ücret tarifesinin taban ücreti miktarı üzerinden ücret ödenmesine, sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı Tuğrul OZAN'a yetki verilmesi Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/03

 

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2015 tarih ve 335 sayılı yazılarında 2016 Yılı içerisinde Belediyemizce yürütülen işlerin 4734 Sayılı Devlet ihale Kanununa istinaden Hizmet Alımı yöntemiyle yapılmasıyla ilgili yazısı Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; Belediyemiz bünyesindeki Fen işleri, temizlik, park ve bahçe, ulaşım gibi Belediye hizmetlerinin aksamaması için 2016 yılında çalıştırılması planlanan geçici işçi ihtiyacının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince hizmet alımı ile karşılanması yoluna gidilmesine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince 2016 yılında ihtiyaç duyulan geçici işçilerin hizmet alımı yapılarak, idarece yasa kapsamında işlem yapılması Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/04

5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih ve 336 sayılı “Çevre Temizlik Vergisi” konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; İlçemizde uygulanacak olan Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ’nin 2.2 maddesi olan Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi kapsamında 2464 Sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesinin beşinci fıkrasına göre, Büyükşehir Belediyelerinde çevre temizlik verisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır denilmektedir. Buna göre İlçemizde işyeri ve diğer şekilde kullanılan binaların Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin yıllık 7. grup 1. derece tutarı olan 72,00.-TL. olarak uygulanması Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/05

 

6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih ve 337 sayılı “Sosyal Yardım” konulu yazısının görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14 maddesine istinaden Belediyemize yapılan yardım taleplerinin belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak karşılanması Meclisimizce,

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ : KARAR NO: 2016/06