Anasayfa / Duyurular
Aydın İli Karpuzlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Belirsiz Süreli (daimi Personel) Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.01.2021
Diğer Duyuru Başlıkları
| 25.Ocak.2021 |
Aydın İli Karpuzlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Belirsiz Süreli (daimi Personel) Sözleşmeli Personel Alım İlanı 25.01.2021

AYDIN İLİ KARPUZLU İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ (DAİMİ PERSONEL) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KarpuzluSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslardaha sonra (Fon Kurulunun 06.05.2014 tarih ve 2014/2 sayılı kararı ile değiştirilmiş olup, yürürlüğe başlama tarihi 10.07.2014/4 sayılı Fon Kurulu Kararı ile 01.01.2015 olarak belirtilen şartlar da) ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; Vakfımız Mütevelli Heyetinin 21.01.2021 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda 1(bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgi ve diğer bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli

Personelin Unvanı : 1 (bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (bir)

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan 2019 ve 2020 Kamu personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

8-Adli sicil kaydı bulunmamak.

 

 

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

2- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,

4- Bizzat adayın veya anne-babanın son 12 aydır ilçemizde ikamet ediyor olmak.

5-Adayın ilçede ikamet etme taahhüdü.

6- En az B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak.

2-İSTENECEK BELGELER

Aşağıda istenen belgeler en geç 10.02.2021 tarihi saat 16:00 ya kadar Karpuzlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Web adresinden alınan çıktı)

2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C. Kimlik Numaralı) Nüfus Cüzdanının tasdikli bir fotokopisi

4- 2019 veya 2020 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 4 adet vesikalık fotoğraf

6- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

8- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

9- Sürücü Belgesi fotokopisi

10- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren Sağlık KuruluRaporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyona yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) tayin talebinde bulunamazlar.

2-İşe alımı yapılmayan adayların başvuru evrakı, işe alım sürecinin bitiminden itibaren 15 gün sonra aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

4-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı (Fon Kurulunun 06.05.2014 tarih ve 2014/2 sayılı kararı ile değiştirilmiş olup, yürürlüğe başlama tarihi 10.07.2014/4 sayılı Fon Kurulu Kararı ile 01.01.2015 olarak belirtilen şartlar da)Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( 1 ) sayılı cetvelde belirlenen brüt ücretten verilecektir.

5-BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvurular 25.01.2021Pazartesi gününden itibaren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/adresinden online olarak yapılacaktır.

2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5 katı aday; Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 5 (beş) kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

3-Başvurular 05.02.2021 tarihinde saat 16.00'da sona erecektir.Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İŞE ALIM SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI

1- KPSS Puan Sıralamasına göre Mülakat için çağrılacak adayların listesi 11.02.2021 tarihindeKarpuzlu Kaymakamlığı Resmi Sitesinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

2-Karpuzlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

3- İstenilen şartları taşıyan bu adaylardan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi pozisyonunda başvuru yapan adaylar 12.02.2021 günü saat 10:30 ‘da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Değerlendirme Komisyonu tarafından mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat neticesinde yeterli görülen bir asil ve biryedek aday 14.02.2021 günüKarpuzlu Kaymakamlığı Resmi Sitesinde ve Hükümet Konağı İlan Panosunda ilan edilecektir.

4- Sözlü Mülakat esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

5- İstenilen şartları taşımayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

6-Sağlık raporu sadece yerleştirilmesi yapılan adaydan istenecektir.

7-Verilen süre içinde eksik belgelerini teslim etmeyen veya teslim edip işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmesi iptal edilip yerine yedek adayın alımı yapılacaktır. Yedek adaylarının da başlamaması durumunda diğer adaylardan çağrılabilir.

8- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

7-MÜLAKAT İÇERİĞİ

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2022 Sayılı, 5510 Sayılı, 4320 Sayılı Kanunlar ile Genel Kültür ve Güncel Konular, bilgisayar bilgisi, kendini ifade edebilme, etkili iletişim gibi kriterler yer alır.

8- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Karpuzlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Zemin Kat -Telefon : (256) 741 27 57

 

Ekrem Ender ERGÜN

Kaymakam V.

Vakıf Başkanı